KBC German Jumper FIZ

Fundusz z warunkową ochroną kapitału, oparty na indeksie DAXK, w skład którego wchodzi 30 największych niemieckich spółek. Jeżeli w Dniu Zapadalności 12.05.2014 roku indeks DAXK znajdzie się na poziomie niższym od wartości początkowej, wówczas inwestor otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału, pod warunkiem, że indeks nie spadnie o więcej niż 30% lub traci tyle, o ile spadła wartość indeksu.

BPH FIZ Multi Inwestycja

BPH FIZ Multi Inwestycja to fundusz, który dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od panujących warunków rynkowych. Skierowany jest do Inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko. W ramach stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu Fundusz inwestuje w wiele klas aktywów, w szczególności na rynkach: akcji, dłużnym, walutowym, towarowym oraz pieniężnym. Fundusz nie posiada benchmarku. Sugerowany czas inwestycji wynosi minimalnie 3 lata.