KBC Ameryka FIZ

Fundusz lokuje 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Global Partners PL KBC Kapital 2, który ma dwa cele inwestycyjne: po pierwsze dąży do zachowania w dniu zapadalności 100% wartości początkowej z dnia subskrypcji, a po drugie stara się wypracować zysk kapitałowy uzależniony od ewentualnego wzrostu wartości koszyka akcji 30 spółek, realizujących istotną część swojej działalności w USA.