Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości II

Celem FIZ-u jest wzrost wartości lokat funduszu, poprzez uzyskiwanie z nich dochodów, które zapewnią stopę zwrotu wyższą niż inflacja. Fundusz ma zrealizować powyższy cel poprzez inwestycje w spółkach celowych. Z racji tego, że okres budowy portfela rynku nieruchomości może trwać dość długo (do 36 miesięcy), w międzyczasie powierzone środki będą inwestowane w dłużne papiery wartościowe zarówno krajowe jak i zagraniczne.

FIZ zakłada, że w ciągu pierwszych trzech lat jego funkcjonowania portfel nieruchomości będzie odpowiednio wzrastał do 20%, 60% oraz 90% aktywów funduszu na koniec każdego roku w tym trzyletnim okresie.

FIZ chce inwestować w spółki celowe, mające siedzibę głównie na terenie Europy Środkowo-Wschodniej zgodnie z ograniczeniami wskazanymi w prospekcie emisyjnym. W okresie zarządzania portfelem nieruchomości, możliwa jest sprzedaż części akcji i udziałów w spółkach celowych. Otrzymane w ten sposób środki mogą w dalszym okresie reinwestowane.

KBC Jubileuszowy FIZ

Całość zebranych w okresie subskrypcji środków pieniężnych, o wartości obliczonej na podstawie ceny emisyjnej subskrybowanych Certyfikatów, Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 inwestujący w spółki m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii.