FIZ grupy P.R.E.S.C.O. przejął duży portfel

P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nabył wierzytelności pieniężne wynikające z tytułu niezapłaconych należności w celu ich dalszej windykacji. Łączna nominalna wartość portfela wynosi ok. 149,4 mln zł. Tymczasem cena nabycia tych wierzytelności to ok. 9,54 mln zł.
Fundusz sekurytyzacyjny należy do P.R.E.S.C.O. Group, spółki wierzytelnościowej notowanej na parkiecie głównym warszawskiej giełdy. P.R.E.S.CO Group oczekuje, że jej przychody z windykacji na poziomie skonsolidowanym wyniosą 89,6 mln zł w 2012. Grupa zakłada zysk netto za ten rok w wysokości 23,2 mln zł.

Ponad 90 mln zł na wykup certyfikatów Arki Nieruchomości

Pierwszy wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ zaplanowano na 28 grudnia. Ok. 91 mln zł zostanie wypłacone w terminie kolejnych 8 dni roboczych. Inwestorzy, którzy będą zainteresowani wykupem, powinni złożyć odpowiednią dyspozycję w terminie od 30 listopada do 18 grudnia 2012 roku włącznie. Towarzystwo nie będzie pobierać opłat za wykup certyfikatów.

Informowaliśmy wcześniej, że BZ WBK TFI podjęło decyzję o przedłużeniu czasu funkcjonowania funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ o 6 miesięcy. Towarzystwo potwierdza również wcześniejsze zapowiedzi o przedłużeniu działania fizu o maksymalny statutowy okres, czyli łącznie o 1,5 roku.

Kolejne wykupy certyfikatów zaplanowano w odstępach trzymiesięcznych, aż do czasu zakończenia funkcjonowania funduszu. W efekcie kolejne wykupy przewidziane są w ostatnich dniach roboczych stycznia, kwietnia, lipca i października, aż do 30.04.2014 r.

Fundusz zaznacza, że nie ma gwarancji, iż wykup odbędzie się w każdym zaplanowanym terminie. Tak może zdarzyć się, gdy pomiędzy dwoma terminami wykupu nie zostanie sprzedana żadna nieruchomość i fundusz nie będzie posiadał aktywów płynnych do wypłaty. W przypadku, gdyby ilość certyfikatów zgłoszona do wykupu była większa niż możliwości wykupu funduszu, zlecenia zostaną poddane proporcjonalnej redukcji.

Procedura wykupu została przygotowana po to, aby w wydłużonym okresie aktywności funduszu istniała możliwość bieżącej wypłaty posiadaczom certyfikatów wpływów ze sprzedawanych nieruchomości. Kwota przeznaczona na pierwszy wykup pochodzi ze sprzedaży kilku z 23 nieruchomości wchodzących w skład portfela nieruchomości funduszu.

Przyczyną decyzji dotyczącej przedłużenia aktywności funduszu są niekorzystne warunki rynkowe, które uniemożliwiają sprzedaż nieruchomości po cenach odpowiadających ich wartości rynkowej. Agnieszka Jachowicz – zarządzająca funduszem Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ zaznacza, że dąży do zbycia nieruchomości funduszu bez presji czasu, która może być wykorzystywana przez potencjalnych nabywców do składania ofert kupna z zaniżonymi cenami.

W okresie przedłużonej działalności funduszu, TFI będzie pobierało o 50% niższe wynagrodzenie z tytułu zarządzania w stosunku do stawki standardowej.

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych FIZ Arki odbyła się w 2004 roku. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni objęli pulę certyfikatów funduszu, o łącznej wartości 339,5 mln zł. Dzięki finansowaniu części inwestycji kredytem, fundusz nabył nieruchomości o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł.

UniSystem FIZ pozyskał ponad 30 mln zł

Inwestorzy nabyli certyfikaty inwestycyjne UniSystem FIZ na kwotę 31 mln zł, poinformował Union Investment TFI. Na początku przyszłego roku fundusz planuje kolejną emisję certyfikatów.

Subskrypcję oceniamy bardzo pozytywnie, zwłaszcza że UniSystem FIZ jest autorskim produktem na polskim rynku, bazującym na automatycznych algorytmach inwestycyjnych– komentuje Małgorzata Góra-Dubiela, prezes zarządu Union Investment TFI. Dodaje, że perspektywy UniSystem FIZ będą zależały od parametrów systemów inwestycyjnych, takich jak np. zmienność implikowana versus zrealizowana, długość i stabilność trendów, struktura terminowa cen i zmienności.
To właśnie te parametry w praktyce warunkują generowanie sygnałów w systemie i wpływają na alokację w ramach portfela zarządzanego przez model inwestycyjny. Niezależnie od przyszłych warunków rynkowych, model inwestycyjny funduszu UniSystem FIZ umożliwia lepszą kontrolę ryzyka. Jest to możliwe poprzez uwzględnienie procesu zarządzania ryzykiem zarówno na etapie konstrukcji systemów inwestycyjnych, jak i późniejszego monitoringu ryzyka wraz ze zmieniającą się sytuacją rynkową – mówi twórca UniSystemu, dr Robert Ślepaczuk.

MEGA DEBT NS FIZ przejmuje wierzytelności EGB Investments

MEGA DEBT NS FIZ kupił od EGB Investments wierzytelności o łącznej wartości 6,4 mln zł. W III kw. 2012 roku EGB podpisało umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami tego funduszu z Copernicus Capital TFI S.A. i objęło 610 tys. certyfikatów inwestycyjnych serii fiz-u.

EGB Investments jest firmą windykacyjną, która współpracuje z bankami i innymi instytucjami finansowymi, korporacjami oraz przedsiębiorcami w zarządzaniu nieregulowanymi należnościami. W ostatnim czasie spółka podniosła próg programu emisji obligacji na rozwój biznesu z 40 do 60 mln zł.

BPH FIZ Nieruchomości 2 przewalutowuje kredyt

FSN Spółka z o.o. 8 SKA, jednostka zależna funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 zawarła aneks do umowy kredytowej z BRE Bankiem według którego kwota 14,69 mln zł zostanie przewalutowana na EUR, w wysokości nie wyższej niż 3,809 mln euro do dnia 21 grudnia 2012 r.

Od przewalutowanej kwoty kredytu bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach jednomiesięcznych. Termin spłaty kredytu nie ulega zmianie. W czerwcu spółka celowa funduszu pozyskała kredyt w całkowitej wysokości 15,2 mln zł na zrefinansowanie części kosztów poniesionych na sfinansowanie zakupu nieruchomości budynku biurowo-magazynowo-usługowego przy ul. Jutrzenki w Warszawie. Fundusz podał, że środki na zakup aktywów były pozyskane w drodze emisji obligacji.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka powyższej nieruchomości, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę poręczony przez FSN Spółka z o.o 2 SKA, cesja potwierdzona na rzecz banku wierzytelności należnych z umów najmu, pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz zastaw rejestrowy na akcjach FSN Spółka z o.o 8 SKA.

Zapisy na Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Subskrybcja certyfikatów inwestycyjnych funuduszu potrwa do 4 grudnia 2012 roku. Fiz ten to stosunkowo nowa propozycja TFI Allianz. Ruszył w lipcu tego roku i od tamtej pory wypracował stopę zwrotu na poziomie 3,55%. Wartość aktywów netto na certyfikat, według wyceny z 19 listopada to 1 039,88 zł.
Alianz Obligacji Korporacyjnych FIZ inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne denominowane w euro i dolarach. Strategia funduszu dopuszcza również lokowanie aktywów w papiery wartościowe emitowane bądź poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, depozyty bankowe i obligacje zamienne na akcje. Pozyskane środki fundusz zainwestuje w nowe emisje obligacji na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.

Capital Partners Investment I FIZ kupuje Monetię

Fundusz poprzez spółkę celową Certis Investments kupi od Banku DnB NORD sieć 500 agencji bankowych Monetia. Fiz ma posiadać 60 proc. Certis Investments, pozostałe 40 proc. kadra zarządzająca – aktualnie prezes Monetii, Wojciech Jóźwiak.
Zarząd Capital Partners S.A., posiadający 100% udziałów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Capital Partners Investment I, poinformował o podpisaniu warunkowej umowy zakupu Monetii w oficjalnym komunikacie. Czytamy w nim m.in., że cena nie przekroczy 9 mln zł, a transakcja ma być zrealizowana w pierwszym półroczu 2013 roku.
Fundusz Capital Partners Investment I FIZ działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/V/4034/343/14/08/09/U/45-7-1/ŁW z dnia 19 listopada 2009 roku.

Zapisy na wykup certyfikatów Investor Property FIZ

Uczestnicy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Investor Property Aktywów Niepublicznych mogą do końca listopada składać dyspozycje umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Towarzystwo Investors TFI wykupi do 50% wszystkich istniejących certyfikatów z zastrzeżeniem, że ich wartość nie będzie wyższa niż aktywów płynnych należących do funduszu według wyceny z 30 września tego roku pomniejszona o jego zobowiązania.
Dzień wykupu ustalono na 31 grudnia 2012. Dyspozycje można składać w biurze maklerskim BGŻ S.A, lub w domach maklerskich, w których zdeponowano certyfikaty inwestycyjne.
Investor Property FIZ inwestuje w grunty, projekty mieszkalne i mieszkalno-hotelowe oraz usługowe. Fiz szuka lokat o rocznej wewnętrznej stopie zwrotu w wysokości co najmniej 20%.

4,6 mln zł za ostatnią serię certyfikatów Eques Debitum FIZ NFS

Emisja serii D certyfikatów inwestycyjnych Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego Eques Debitum FIZ zakończyła się 1 listopada. Przyjęto w sumie 16 zapisów na 22 certyfikaty inwestycyjne o łącznej wartości 4,6 mln złotych. Certyfikaty można było kupić w ofercie niepublicznej od 5 października.
Fundusz skupuje tzw. przeterminowane wierzytelności detalicznych klientów banków. Działając na rynku od 6 czerwca tego roku aktywa funduszu wyceniane są na 25 mln zł. Eques Debitum FIZ NFS planuje teraz przeznaczyć 13 mln zł na zakup kolejnych wierzytelności. Pod koniec roku zwiększyła się liczba przetargów na zakup pakietów wierzytelności.
Zarządzające fizem Eques Investment TFI S.A. zapowiada 5. emisję certyfikatów inwestycyjnych od 26 listopada do 16 grudnia tego roku.