Secus I FIZ wysyła dwie spółki na NewConnect

Fundusz Secus I FIZ inwestujący w walory spółek niepublicznych zamierza wprowadzić APN Promise i Sento do notowań na alternatywnym rynku akcji NewConnect. Posiadacze certyfikatów mogą również liczyć na wcześniejsze wypłaty z dezinwestycji funduszu. Zarządzający FIZ-em chcą w ten sposób, przed likwidacją, wypłacić uczestnikom jak najwięcej pieniędzy.

Wyniki i efekty prac przeprowadzonych w ramach spółek portfelowych przynoszą zadowalające rezultaty – mówi Grzegorz Pędras, prezes Secus Asset Management, zarządzający portfelem inwestycyjnym Secus I FIZ. Powinny one mieć pozytywny wpływ na wycenę spółek, a w konsekwencji także na ostateczne rezultaty funduszu – dodaje.

Takie oczekiwania mają wynikać z dynamicznego rozwoju spółki portfelowej APN Promise, restrukturyzacji spółki Sento oraz bardzo dobrych notowań i wypłaconej dywidendy w PZU. Fundusz sprzedał akcje spółki Agito z zyskiem 20,3% oraz WiedzaNet z branży e-learning (akcje spółki zostały sprzedane inwestorowi branżowemu w 2009 roku) i planuje wprowadzenie spółek APN Promise i Sento na rynek NewConnect.

APN Promise to dystrybutor oprogramowania komputerowego. Na przestrzeni ostatnich 4 lat spółka zwiększyła przychody z 70,7 mln zł w 2008 roku do 155 mln zł prognozowanych w 2012 roku oraz zysk netto z 762,5 tys. zł w 2008 roku do 2.105 tys. zł prognozowanych w 2012 roku. Wyniki skonsolidowane Grupy APN Promise S.A. w 2012 roku mają przynieść 170 mln zł przychodów oraz 2.640 tys. zł zysku netto. W kolejnych latach oczekiwana jest ich dalsza znacząca poprawa. W efekcie inwestycja Secusa na kwotę 3,9 mln zł dokonana we wrześniu 2008 roku (Secus I FIZ objął 40 proc. akcji) ma przynieść obiecującą stopę zwrotu.

Spółka Sento została dokapitalizowana w 2011 roku. Aktualnie realizuje 3 projekty deweloperskie w Krakowie o łącznej powierzchni ok. 25 tys. PUM, w jednym z nich trwa już proces sprzedaży lokali mieszkaniowych. Przewiduje się, że spółka zakończy 2012 r. rok dodatnim wynikiem finansowym, ale w kolejnych dwóch latach wyniki mają być znacznie lepsze.

Fundusz podjął decyzje o wydłużeniu czasu jego funkcjonowania. Głównym celem takiego działania jest możliwość wypłaty części wpływów z dokonanych dezinwestycji przed rozpoczęciem likwidacji. „Naszym celem jest zwrot części wpływów przed rozpoczęciem procesu likwidacji funduszu. Przedłużenie czasu trwania Funduszu oraz umożliwienie – za zezwoleniem KNF – wykupu certyfikatów przed rozpoczęciem likwidacji Funduszu ma na celu przekazanie Uczestnikom Funduszu środków, jakie znajdują się w Funduszu po sprzedaży części aktywów niepublicznych. W trakcie trwania likwidacji nie można bowiem przeprowadzić wykupu certyfikatów – informumje Grzegorz Pędras.

Strategia Secus I FIZ zakłada, że środki pieniężne z kolejnych dezinwestycji będą przekazywane uczestnikom funduszu w ramach wykupu certyfikatów w miarę zbywania kolejnych pozycji portfelowych.

Uważamy, że to lepsze i uczciwsze rozwiązanie od przetrzymywania gotówki, którą po dezinwestycji deponujemy na lokatach bankowych do czasu zakończenia likwidacji. Roszczenia uczestników z tytułu posiadanych certyfikatów w okresie likwidacji ulegają zaspokojeniu dopiero po wykonaniu zobowiązań innych wierzycieli, dlatego też warunkiem uzyskania przez nich należnych świadczeń jest dysponowanie przez likwidatora środkami finansowymi pochodzącymi ze zbycia aktywów funduszu lub z jego odzyskanych należności, przy czym zbywanie aktywów funduszu w procesie likwidacji powinno być dokonane z należnym uwzględnieniem interesów uczestników funduszu – dodaje prezes Secus.

Fundusz zakłada, że po otrzymaniu zgody KNF na zmianę statutu w zakresie trybu wykupywania certyfikatów, przeprowadzenie pierwszego automatycznego wykupu mogłoby nastąpić na koniec roku 2012. Warunkiem jest jednak zgoda nadzoru na wnioskowane zmiany.

Monday FIZ sprzedał udziały w projekcie mieszkaniowym Botaniczna

Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z grupy deweloperskiej Monday Development, sprzedał spółce z grupy kapitałowej Nickel 49% udziałów Nickel Botaniczna Sp. z o.o. S.K.A. powołanej do realizacji projektu Botaniczna w Poznaniu.

Botaniczna to zespół budynków mieszkalnych, jaki ma powstać w Poznaniu, przy ulicy Botanicznej w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego. Łączna powierzchnia użytkowa planowanego kompleksu mieszkaniowego ma wynieść ok. 25 tys. m.kw.

Już w 2010 roku Monday prowadził negocjacje dotyczące projektu Botaniczna, aby pozyskać inwestora branżowego dla wspólnej realizacji tego projektu. Z kolei Nickel Development, w wyniku zaangażowania w tę inwestycję, przeprowadzał emisję obligacji. Według wcześniejszych informacji, pozyskane środki miały zapewnić jej finansowanie w kwocie 8,5 mln zł.

PKO TFI ogłosiło wykup Bezpiecznej Lokaty 1

PKO TFI ogłosiło harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych PKO Bezpieczna Lokata 1 fundusz inwestycyjny zamknięty. Żądania wykupu, co najmniej 10 certyfikatów, przyjmowane będą do 22 marca 2013 roku. Dzień wykupu przypada na 28 marca 2013 r.

Dyspozycje wykupu mogą być składane przez posiadaczy certyfikatów w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały certyfikaty lub u Sponsora Emisji (Dom Maklerski PKO Banku Polskiego), jeżeli uczestnik funduszu nie zdeponował certyfikatów.

Według strategii funduszu główne inwestycje (nie mniej niż 50%) stanowią bezpieczne papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje, a tylko część jego portfela jest inwestowana w akcje.

Wyniki FIZ-u nie są oszałamiające, choć w obliczu kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarki ochroniły wartość nominalną inwestycji klientów. W dniu pierwszej wyceny w październiku 2006 wartość certyfikatu PKO Bezpieczna Lokata 1 wynosiła 100,2 zł. Tymczasem na koniec września bieżącego roku wartość wynosi 105,39 zł.
Obok Bezpiecznej Inwestycji PKO TFI oferuje również FIZ-y Globalnej Makroekonomii i Obligacji Korporacyjnych.

FIZ Kruka przejął duży portfel wierzytelności

Spółka zależna firmy Kruk, PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ), nabyła od Credit Agricole Bank Polska portfel 37 419 wymagalnych wierzytelności pieniężnych. Wartość nominalna długów to 367,6 mln zł. FIZ kupił je za cenę przekraczającą 59 mln zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy zapłata I raty w wysokości 5,4 mln zł nastąpi w dniu jej zawarcia. Z kolei zapłata II Raty w wysokości 53,1 mln zł nastąpi do dnia 21 grudnia 2012 roku. Natomiast przeniesienie własności portfela wierzytelności nastąpi w dniu zapłaty II raty do dnia 21 grudnia 2012 roku.

W efekcie zawarcia transakcji łączna wartość umów zawartych przez spółki z grupy kapitałowej KRUK ze spółkami z grupy kapitałowej Credit Agricole w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 59,5 mln zł.
Grupa Kruk jest czołowym podmiotem na rynku wierzytelności detalicznych. Zainwestował w nabycie pakietów wierzytelności około 600 mln zł.

Fundusz Ipopemy kupił mieszkania od Ronsona za 9,97 mln zł

Spółka zależna funduszu Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ Aktywów Niepublicznych, SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna, nabyła 21 lokali mieszkalnych wraz z 21 miejscami garażowymi w budynku przy ul. Kłobuckiej nr 23C w Warszawie od giełdowego dewelopera Ronson za 9,97 mln zł.

Znaczącą umowę w tej kwestii fundusz podpisał z Ronson Development Partner 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sakura” Spółka komandytowa w marcu 2011 roku. Umowa opiewała na wybudowanie budynku, ustanowienie odrębnej własności lokali oraz zawarcie umowy sprzedaży lokali.

Fundusz inwestuje w starannie wyselekcjonowane nieruchomości mieszkaniowe w aglomeracji warszawskiej, spełniające kryteria mieszkań dla młodej klasy średniej. Proces inwestycyjny zakłada lokowanie aktywów w mieszkania w bardzo wczesnej fazie realizacji, po dogłębnej analizie z punktu widzenia atrakcyjności mieszkań i lokalizacji, sytuacji prawnej projektu oraz analizie finansowej dewelopera.

Źródłem zysku dla klienta ma być dyskonto za przedpłatę gotówkową. Fundusz wskazuje, że może opłacić nawet całość wartości mieszkania – daje to przewagę, gdyż standardem rynkowym jest niewielka opłata rezerwacyjna. Dzięki temu deweloper nie musi finansować obligacjami lub kredytem tej części projektu, która przypada na nasze mieszkania. Fundusz dodaje, że jest w stanie wynegocjować 10%-15% upustu w cenie mieszkań dzięki sile przetargowej. Co ciekawe, wzrost cen mieszkań nie jest głównym źródłem rentowności inwestycji.

Według danych Ipopemy pod koniec 2010 roku wartość certyfikatu funduszu wynosiła 99,98 zł. Tymczasem na koniec września bieżącego roku wynosiła 111,93 zł.

GPW dopuszcza dwa FIZ-y do obrotu

Władze warszawskiej giełdy dopuściły do obrotu na rynku podstawowym 162 tys. certyfikatów serii B funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 oraz 100 certyfikatów serii A i 29,8 tys. certyfikatów serii B funduszu Unisystem FIZ.

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 należy do segmentu produktów z ochroną kapitału. Wartość aktywów netto na koniec listopada sięgała 68 mln zł. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach miała zapewniać strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Z kolei Unisystem, zaoferowany przez Union Investment TFI, to fundusz absolutnej stopy zwrotu wykorzystujący złożony model matematyczny. Fundusz może inwestować m.in. w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz papiery inwestycyjne rynku pieniężnego, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, kontrakty terminowe na indeksy zmienności kwotowane na CBOE, opcje na indeksy giełdowe, np. indeks WIG20, indeks DJ EURO STOXX 50. Pod koniec listopada inwestorzy nabyli certyfikaty inwestycyjne UniSystem FIZ na kwotę 31 mln zł. Na początku przyszłego roku fundusz planuje kolejną emisję certyfikatów.

BPH TFI będą wykupywać certyfikaty swoich fizów

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4, zarządzane przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zamierzają wykupywać certyfikaty inwestycyjne. Fundusze dokonają wykupu 28 grudnia 2012 roku. Wartość pojedynczego żądania nie może być mniejsza niż 10 certyfikatów.
Według informacji udostępnianych przez fundusz, BPH FIZ Korzystnego Kursu był pierwszym funduszem na polskim rynku, który inwestuje w waluty rynków wschodzących z ochroną kapitału. Koszyk walut rynków wschodzących obejmuje kraje MARC (Meksyk, Arabia Saudyjska, Rosja, Chiny). Wartość aktywów netto na koniec listopada 2012 r. wynosiła 26 mln zł.
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 to również fundusz z ochroną kapitału. Wartość aktywów netto na koniec listopada sięgała 68 mln zł. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach miała zapewniać strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Altus przyciąga do FIZ obligacyjnego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Altus zapowiada, że w grudniu planuje jeszcze jedną emisję certyfikatów funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1. Poprzednia emisja zakończyła się dużym sukcesem. Oferta została uplasowana na łączną wartość 35,6 mln zł.Tymczasem łączna wartość aktywów netto tego FIZ od powstania na początku ubiegłego roku sięgnęła już 377 mln zł. Fundusz lokuje środki głównie w polskie obligacje i bony skarbowe, ponadto w papiery państw o podobnym ratingu jak Polska oraz obligacje korporacyjne. Celem jest wypracowanie 10% stopy zwrotu rocznie niezależnie od koniunktury.