PKO Globalnej Makroekonomii FIZ

Towarzystwo Inwestycyjne

PKO TFI działające na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanej 20 lutego 1997 roku. Aktywa w zarządzaniu funduszu to ponad 10 mld zł (na koniec 2012r.)

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

Aktywa funduszu zgodnie z przyjętą strategią absolutnej stopy zwrotu mogą z jednej strony zagwarantować duży zysk w przypadku odpowiedniej koniunktury rynkowej, z drugiej strony – w razie braku koniunktury fundusz zakłada ochronę kapitału. Ze względu na inwestowanie środków funduszu przede wszystkim w rynki zagraniczne (USA, UE, Szwajcaria, Turcja) głównym czynnikiem definiującym osiągane dochody będzie globalna koniunktura giełdowa oraz doświadczenie zarządzających.

Po roku działalności fundusz osiągnął zysk na poziomie przekraczającym 15%. Jeżeli zeszłoroczne wzrosty giełd są początkiem nowej hossy to stopa zwrotu w latach najbliższych może znacznie przekroczyć ten poziom.

Wyniki:

PKO Globalnej Makorekonomii FIZ

BPH FIZ Nieruchomości kończy współpracę z Praktikerem w Warszawie

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości stracił najemcę handlowej nieruchomości portfelowej w Warszawie. Spadek przychodów z tego tytułu szacuje na ok. 5 mln zł.

Należąca do FIZ firma REF Sp. z o.o. 18 Spółka komandytowo-akcyjna otrzymała skutecznie doręczone postanowienie sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie wypowiedzenia umowy najmu zawartej wcześniej na czas określony do 16 grudnia 2019 roku z Praktiker Polska Sp. z o.o.
Jak wskazuje fundusz, szacowany spadek przychodów wynikający z rozwiązania umowy wynosi o ok. 1,2 mln euro, czyli 4,99 mln zł. Kwota ta wynika z różnicy pomiędzy łączną wartością przychodów z czynszu do końca trwania umowy o wartości 10,8 mln euro, co stanowi równowartość 44,92 mln zł, a szacowaną wartością przychodów po ponownej komercjalizacji powierzchni z uwzględnieniem aktualnych stawek najmu oraz kosztów związanych z zawarciem nowej umowy.

Fundusz podał również, że spółka celowa będąca właścicielem centrum handlowego przy al. Krakowskiej 61 w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową odnoszącą się do projektu rozbudowy centrum o nową powierzchnię handlową o ok. 20 tys. metrów kwadratowych, złożyła wniosek o wydanie dla planowanego projektu decyzji o warunkach zabudowy. Przewiduje się, że stosowna decyzja zostanie spółce wydana w pierwszym kwartale 2013 roku.

Według polityki inwestycyjnej Fundusz BPH FIZ Sektora Nieruchomości lokuje środki w stabilne i rokujące zyski nieruchomości. Są to głównie nieruchomości biurowe, centra handlowe i obiekty magazynowe. Odpowiedni dobór nieruchomości ma dążyć do zapewnia stałych przychodów z tytułu długoterminowych umów najmu, co ma dać inwestorom możliwość osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu, przy umiarkowanym ryzyku wynikającym z charakteru inwestycji. Na dzień 28 grudnia 2012 aktywa funduszu wynoszą 338,9 mln zł, a wartość portfela nieruchomości 230,6 mln euro. Został on utworzony w 2005 roku, a jego horyzont inwestycyjny to grudzień 2013.

Murapol przenosi swoje projekty do FIZ

Firma deweloperska Murapol objęła 68,4 tys. udziałów spółki Locomotive Management Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 70 certyfikatów inwestycyjnych drugiej emisji Polskiego Deweloperskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego o wartości 280 tys. zł. Wcześniej firma objęła 125 certyfikatów inwestycyjnych drugiej emisji PD FIZ.

Jednocześnie spółka dokonała przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa (oddziałów spółki prowadzących własne inwestycje w Gdańsku, Bielsku – Białej, Tychach, Krakowie i Wrocławiu) do spółek komandytowo – akcyjnych: Murapol Projekt Sp. z o.o. BBA S.K.A., Murapol Projekt Sp. z o.o. SLK S.K.A., Murapol Projekt Sp. z o.o. KRK S.K.A., Murapol Projekt Sp. z o.o. WRO S.K.A.)

Nakłady inwestycyjne dotyczą objęcia po 100 tys. akcji imiennych uprzywilejowanych serii C pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółek: MURAPOL PROJEKT sp. z o.o. WRO SKA o wartości 22,77 mln zł, MURAPOL PROJEKT sp. z o.o. KRK SKA – 21,62 mln zł, MURAPOL PROJEKT sp. z o.o. BBA SKA – 24,15 mln zł oraz MURAPOL PROJEKT sp. z o.o. SLK SKA – 4 mln zł.

Według Murapolu, podjęte działania restrukturyzacyjne w grupie kapitałowej zmierzają do „modyfikacji niektórych powiązań kapitałowo-organizacyjnych”. Spółka zaznacza, że osiągnęła końcowy stan powiązań po restrukturyzacji, poprzez otrzymanie postanowień sądu rejestrowego, których przedmiotem było wniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodziły niektóre nieruchomości do spółek komandytowo-akcyjnych z grupy.

BPH FIZ Multi Inwestycja kupił surowcowe ETF

BPH FIZ Multi Inwestycja nabył na rynku regulowanym 105 tys. tytułów uczestnictwa LYXOR ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB EX-ENERGY TR C-EUR (ISIN: FR0010346205) za łącznie 2,1 mln euro.

Jednostkowa cena nabycia certyfikatów wyniosła 19,9962 euro (83,51 zł). Źródłem finansowania transakcji są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu.

ETF to otwarte fundusze inwestycyjne, których tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie (podobnie jak inne papiery wartościowe – np. akcje). Celem ETF jest naśladowanie wybranego indeksu giełdowego najwierniej jak to możliwe minimalizując błąd odwzorowania w celu zapewnienia inwestorowi zwrotu wybranego rynku (w zależności od naśladowanego indeksu giełdowego). Dla ETF zakupionych przez FIZ BPH TFI benchmarkiem jest indeks surowcowy Thomson Reuters/Jefferies CRB EX-ENERGY TR. Notowany jest na Deutsche Boerse.

Według informacji BPH TFI, polityka inwestycyjna Multi Inwestycji wykorzystuje strategię absolutnej stopy zwrotu, czyli osiągnięcia dodatniego zwrotu, niezależnie od panujących warunków rynkowych. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w instrumenty udziałowe do 70%, instrumenty finansowe związane z rynkiem towarów i surowców do 80%, instrumenty dłużne do 100%.

Transakcja ta oznacza, że zarządzający postawili w tym roku na rynki towarowe. Karol Godyń, zarządzający funduszami BPH TFI, ocenia że rynki akcji dyskontują poprawę otoczenia makroekonomicznego. Jeśli ten scenariusz się zmaterializuje, to w jego ocenie w 2013 roku znajdziemy się w fazie cyklu, dla której surowce są bardzo dobrym składnikiem portfela.

Kruk może zainwestować nawet 425 mln zł w wierzytelności

Grupa wierzytelnościowa Kruk może, poprzez swój FIZ sekurytyzacyjny – PROKURA NS FIZ, zainwestować maksymalnie nawet 350 – 425 mln zł w portfele wierzytelności w 2013 roku.

- Z planowanych przez banki transakcji widzimy już dziś, że w 2013 roku na sprzedaż mogą trafić portfele o wartości nominalnej od 7-10 mld zł. Na wszystkich rynkach, na których działa Kruk, na zakup portfeli wierzytelności firmy wydadzą 1,4-1,7 mld zł. Nasze aspiracje to utrzymanie 20-25 proc. udziału w rynku zakupów – powiedział prezes firmy Piotr Krupa, cytowany w komunikacie spółki.

Firma przeznaczyła na zakup wierzytelności 310 mln zł w całym 2012 roku. W sumie na rynku polskim, rumuńskim, czeskim i słowackim, nabyto 53 portfele wierzytelności od instytucji finansowych i firm telekomunikacyjnych. Łączna wartość nominalna zakupionych wierzytelności w całym 2012 roku wyniosła ponad 3,6 mld zł, a ilość nabytych wierzytelności to ponad 416 tys. spraw.
Według przewidywań Kruka, w tym roku rynek zakupów wierzytelności powinien utrzymać tendencję wzrostową. Sektor bankowy cały czas generuje podaż, wystawiając na sprzedaż wierzytelności konsumenckie. Spółka zamierza być nadal aktywna na rynku zakupu portfeli, biorąc udział w przetargach dotyczących sprzedaży pakietów wierzytelności na wszystkich rynkach, na których funkcjonuje.

Copernicus Capital TFI nie wyklucza zmian opodatkowania fiz w 2014

Copernicus Capital TFI spodziewa się, że od roku 2014 ustawa o CIT zmieni zasady opodatkowania spółek komandytowo akcyjnych (SKA), co wymusi zmiany w strukturach funduszy, powiedział portalowi fiz.pl Wojciech Jabłoński, zastępca dyrektora departamentu Corporate Finance Copernicus Capital TFI.

- Główną przyczyną dla powstawania tego typu struktur opartych o FIZ oraz spółkę komandytowo-akcyjną oraz przy wykorzystaniu podmiotów cypryjskich lub luksemburskich były korzyści podatkowe. Obecnie spodziewamy się że od roku 2014 ustawa o CIT zmieni zasady opodatkowania SKA, co wymusi zmiany w strukturach funduszy. Współpracujemy z naszymi klientami, aby znalezć optymalne wyjście. Będzie ono wymagało wprowadzenia pod fundusz spółek innych jurysdykcji, ale nie spodziewamy się rezygnacji naszych klientów z usługi jaką jest dedykowany fundusz zamknięty. Nadal ta forma będzie wygodna do prowadzenia inwestycji w Polsce – powiedział fiz.pl Jabłoński.

W jego ocenie, ostatnio coraz częściej motyw oszczędności podatkowych staję się tylko jednym z kilku powodów dla których przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne decydują się na utworzenie funduszu. – Takimi powodami są również, zachowanie dyskrecji, ułatwienie dziedziczenia, kwestie korporacyjne, kwestie związane z pozyskiwaniem funduszy z UE, kwestie związane z pozyskiwaniem kapitału z rynku w ogóle. Tworzeniem funduszy zainteresowały się także korporacje międzynarodowe – wskazuje zastępca dyrektora departamentu Corporate Finance Copernicus Capital TFI.

FIZ-y Opery zwiększają udziały w ATM Grupie

Fundusze zarządzane przez Opera TFI, Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ujawniły się w akcjonariacie producenta telewizyjnego ATM Grupa, przekraczając wspólnie próg 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Fundusze posiadają łącznie 7.122.020 akcji, o łącznej wartości 8,28% kapitału zakładowego spółki. Udziały uprawniają do 7.122.020 głosów, stanowiących 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wcześniej fundusze Opery posiadały 2.592.000 akcji, które stanowiły 3,01% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 2.592.000 głosów, czyli 2,38% ogólnej liczby głosów na WZA ATM Grupy.

Oba FIZ-y, pod zarządzaniem Opera TFI, zajmują się inwestowaniem w akcje, udziały oraz obligacje spółek prywatnych i notowanych na giełdzie.

BPS TFI przejmuje zarządzanie ECI Skarbiec RE FIZAN

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przejmie zarządzanie notowanym na Catalyst funduszem inwestycyjnym ECI Skarbiec Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wynika z raportu bieżącego funduszu.

Dotychczas funduszem zarządzał Skarbiec TFI. Obligacje FIZAN-u zadebiutowały na Catalyst w kwietniu ubiegłego roku. ECI-Skarbiec RE FIZAN zabezpieczył emisję obligacji certyfikatami inwestycyjnymi funduszu o wartości dwukrotności emisji. Prezes Europejskiego Centrum Inwestycyjnego (ECI) Jakub Sagan stwierdził wtedy, że fundusz planuje kolejne duże projekty i nie wyklucza wręcz sięgnięcia po finansowanie na rynku głównym GPW.

Fundusz pozyskał z obligacji ponad 45 mln zł na zakup i finansowanie projektów. Ponadto prezes nie wykluczał wówczas, że spółki portfelowe ECI-Skarbiec Real Estate FIZ Aktywów Niepublicznych wyemitują obligacje w celu pozyskania finansowania na realizację komercyjnych projektów deweloperskich.

Fundusz dysponuje ok. 150 tys. m.kw. powierzchni komercyjnej w tym takich projektach w Warszawie jak NewCity w pobliżu Galerii Mokotów, hala targowo – wystawiennicza Marsa Park i parki logistyczne Annopol i Anlogistyk. Wartość aktywów brutto funduszu sięga ok. 800 mln zł.

Copernicus Capital TFI myśli o przejęciach w segmencie fiz

Copernicus Capital TFI spodziewa się dobrego roku w segmencie funduszy zamkniętych i oczekuje, że dokona przejęć funduszy od innych TFI, powiedział portalowi fiz.pl Wojciech Jabłoński, zastępca dyrektora departamentu Corporate Finance Copernicus Capital TFI.-Spodziewamy się dalszego rozwoju naszych usług. Spodziewamy się przejmować fundusze od innych TFI oraz tworzyć nowe. Ciągle dostosowujemy się do zmian rynkowych – mówi fiz.pl Jabłoński.

Rynek dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych rozwija się od roku 2005.

– Obecnie ten segment rynku funduszy wszedł w dojrzałą fazę rozwoju. Charakteryzuje się ona m. in. tym że na rynku funkcjonuje kilkaset podmiotów tego typu obsługiwanych przez kilkanaście TFI, spośród których wytworzyła się ścisła czołówka liderów. Inną charakterystyczną cechę dojrzałej fazy rozwoju jest wzmożone przenoszenie zarządzania funduszy pomiędzy TFI oraz pojawienie się procesu likwidacji funduszy. Inna cecha to upowszechnienie się wiedzy nt. tego typu rozwiązań pośród przedsiębiorców, doradców prawnych i podatkowych oraz instytucji finansowych. Z punktu widzenia rozwoju rynku niebagatelne znaczenie ma wzrost atrakcyjności tych usług w związku ze spadkiem cen za administrowanie funduszem – ocenia zastępca dyrektora departamentu Corporate Finance Copernicus Capital TFI.

Wojciech Jabłoński podkreśla nadto, że Copernicus Capital TFI jest pionierem tego typu usług, funkcjonuje na rynku od 2005 roku i bylo wielokrotnie liderem.

– Silna marka której podstawą jest wysoka jakość świadczonych usług pozwoliła w ostatnim roku pozyskać kilkunastu klientów oraz powiększyć portfel aktywów zgromadzonych w naszych funduszach. Obecnie CC TFI zajmuje I miejsce pod względem zgromadzonych aktywów pośród TFI oferujących tego typu usługi – konkluduje Jabłoński.