Ipopema 30 FIZAN wystąpiła do UOKiK o zgodę na przejęcie Alumetalu

Ipopema 30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wydanie zgody na przejęcie spółki Alumetal, produkującej aluminiowe elementy m.in. dla Volkswagena.

Grupa Alumetal prowadzi działalność w branży produkcyjnej aluminiowych stopów odlewniczych i jest wiodącym na rynku polskim oraz jednym z największych w Europie producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych.

Spółka podaje na swojej stronie internetowej, że grupa zanotowała ponad 200 mln euro przychodów w 2012 roku, a eksport stanowi 45% sprzedaży. Aktywa grupy w tym okresie przekroczyły 100 mln euro.

Na początku bieżącego roku pojawiły się informacje, że Alumetal może trafić na giełdę, a wartość ewentualnej pierwotnej oferty publicznej szacowano na 200-500 mln zł. Wówczas sugerowano, że akcje w ofercie miały sprzedawać główny akcjonariusz fundusz private equity Abris, który dysponował 55,6 proc. kapitału.

Warto pamiętać, że Ipopema tworzy fundusze zamknięte na zlecenie. W ubiegłym roku podobną operację zastosowano przy transakcji kupna ZPC Solidarność przez Coliana. W tej transakcji wykorzystano Ipopema 21 FIZ.

Gant oferuje części swoich wierzycieli utworzenie Wierzycielskiego FIZ

Giełdowa firma deweloperska Gant Development w upadłości układowej, w ramach zmodyfikowanych propozycji układowych dla wierzycieli, proponuje m.in. stworzenie Wierzycielskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Spółka w zależności od grupy wierzycieli oferuje różny zakres spłat, przeniesienie zobowiązań do Funduszu Wierzycielskiego, a oferta dla największych wierzycieli zakłada m.in. konwersję długu na akcje.

Gant Development proponuje utworzenie grup wierzycieli obejmujących poszczególne kategorie interesów: Grupa I wierzyciele, których łączna suma wierzytelności (to jest wierzytelności brutto wraz z odsetkami i innymi kosztami) nie przekracza 5.000 zł, w tym również obligatariusze (wierzytelności drobne); Grupa II wierzyciele:
1. publicznoprawni niezaliczeni do Grupy I, oraz
2. wierzyciele prywatnoprawni niezaliczeni do Grupy I:
A) posiadający obligacje, których emitentem jest upadły, które są zabezpieczone na majątku nie należącym do upadłego (majątku spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej);

B) posiadający obligacje zabezpieczone na majątku upadłego, w części wierzytelności nie znajdującej pokrycia w przedmiocie zabezpieczenia;

C) pozostali wierzyciele prywatnoprawni posiadający zabezpieczenie na majątku nie należącym do upadłego;

D) pozostali wierzyciele prywatnoprawni posiadający zabezpieczenie na majątku należącym do upadłego, w części wierzytelności nie znajdującej pokrycia w przedmiocie zabezpieczenia;
3. Grupa III wierzyciele prywatnoprawni niezaliczeni do grupy I lub II:
A) posiadający obligacje niezabezpieczone, których emitentem jest upadły,

B) pozostali niezabezpieczeni wierzyciele prywatnoprawni,
4. Grupa IV wierzyciele będący instytucjami finansowymi, którzy wyrazili wolę zaspokojenia swoich wierzytelności poprzez ich konwersję na akcje.
Propozycje układowe dla wszystkich grup wierzycieli zakładają umorzenie odsetek za okres od dnia ogłoszenia upadłości, natomiast propozycje restrukturyzacji łącznej sumy wierzytelności (należność główna, odsetki za okres do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości, koszty dodatkowe np. koszty procesu lub egzekucji) dla poszczególnych grup wierzycieli kształtują się następująco:
Grupa I Spłata całości (100%) łącznej sumy wierzytelności. Spłata zobowiązań wobec Grupy I zostanie dokonana jednorazowo, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa II Spłata całości (100%) łącznej sumy wierzytelności poprzez przeniesienie na wierzycieli certyfikatów inwestycyjnych w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Zaspokojenie wierzytelności zaliczonych do tej grupy nastąpi poprzez przeniesienie własności certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez upadłego w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym na wierzycieli grupy II w zamian za całość wierzytelności (instytucja datio in solutum art. 453 kc).

Grupa III Umorzenie 15% łącznej sumy wierzytelności. Pozostałe 85% łącznej sumy wierzytelności podlega spłacie poprzez przeniesienie na wierzycieli certyfikatów inwestycyjnych w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Zaspokojenie wierzytelności zaliczonych do tej grupy nastąpi poprzez przeniesienie własności certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez upadłego w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym na wierzycieli grupy III w zamian za pozostałą część wierzytelności (instytucja datio in solutum art. 453 kc).
Grupa IV Spłata całości (100%) łącznej sumy wierzytelności poprzez konwersję na akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł.

Propozycje układowe zakładają utworzenie Wierzycielskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, do którego upadły oraz jego podmioty zależne wniosą aktywa wchodzące w skład majątku Grupy Kapitałowej Gant Development o wartości przekraczającej sumę wierzytelności podlegającą zaspokojeniu w Grupie II i III. Na mocy układu zostaną przeniesione na wierzycieli zaliczonych do Grupy II i III certyfikaty inwestycyjne Wierzycielskiego FIZ o wartości odpowiadającej sumie wierzytelności zgodnie z propozycjami układowymi zaliczonych do Grupy II i III.

W ocenie Ganta propozycje są optymalne z punktu widzenia wierzycieli oraz spółki i pozwalają niemal w 100% zaspokoić wierzytelności układowe, jak również pozwolą zachować, w miarę możliwości i w granicach zakreślonych propozycjami układowymi, dotychczasowe przedsiębiorstwo spółki.