PZU FIZ AN BIS 2 kupuje medyczne aktywa grupy Orlen

Fundusz należący do grupy największego polskiego ubezpieczyciela – PZU FIZ AN BIS 2 – kupuje firmy medyczne od grupy PKN Orlen. Fundusz zapłaci za 100 proc. udziałów w Orlen Medica 42,14 mln zł, a za 96,45 proc. udziałów Prof-med – 3,64 mln zł. Transakcja jest elementem realizacji strategii PKN zakładającej pełną koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój koncernu w obszarach wydobycia i energetyki.

Ostateczna decyzja o pozyskaniu strategicznego inwestora dla spółek medycznych należących do Grupy Orlen została podjęta w konsekwencji przyjęcia Strategii Koncernu na lata 2013-2017. Zapisano w niej m.in. stopniowe uwalnianie kapitału pochodzącego ze sprzedaży aktywów nie związanych z podstawową działalnością i pełną koncentrację na obszarach perspektywicznych z punktu widzenia Grupy.

W wieloetapowym procesie wybrano ostatecznie nabywcę, który jak podkreślono, zagwarantował nie tylko optymalną cenę, ale także utrzymanie poziomu świadczeń medycznych na rzecz pracowników Grupy Orlen oraz wykorzystanie potencjału i doświadczenia spółek w celu dalszego ich rozwoju na rynku medycznym. Umowy zawarte pomiędzy PKN, a Grupą PZU zawierają ponadto gwarancję pracy oraz utrzymanie zasad wynagradzania dla wszystkich pracowników spółek zatrudnionych na umowę o pracę przez dwuletni okres, który wynika z porozumienia społecznego jakie zostało zawarte wcześniej pomiędzy PKN Orlen i Związkami Zawodowymi.

Łączna wartość transakcji, z uwzględnieniem wypłaconej przez Orlen Medica dywidendy, wyniosła prawie 47,8 mln zł. Proces przeglądu aktywów Koncernu jest kontynuowany i nie wyklucza się dalszych dezinwestycji, które pozwoliłyby na dalszą optymalizację struktury Grupy Orlen.

Orlen Medica rozpoczęła działalność na rynku usług medycznych w Płocku w styczniu 1998 roku po przekształceniu przychodni przyzakładowej ówczesnej Petrochemii Płock. Spółka świadczy usługi medyczne dla pracowników firm oraz osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym poprzez utworzone przez siebie Centrum Medyczne Orlen Medica.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” znajduje się w Ciechocinku, posiadającym wyjątkowe walory mikroklimatyczne. Spółka specjalizuje się w leczeniu narządu ruchu, schorzeń reumatologicznych, schorzeń geriatrycznych i laryngologicznych. W zakresie lecznictwa współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia i ośrodkami dofinansowującymi pobyty osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF-MED na rynku opieki medycznej we Włocławku działa od kwietnia 1995 roku na bazie przychodni przyzakładowej firmy Anwil. Od tego czasu z dużym powodzeniem świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 100 podmiotów gospodarczych we Włocławku.

PKO Strategii Obligacyjnych FIZ uruchomił drugą subskrypcję certyfikatów

Druga publiczna oferta i przyjmowanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii B
funduszu inwestycyjnego zamkniętego oferowanego w drodze emisji publicznej potrwa do 23 maja.

Warto przypomnieć, że podczas pierwszej subskrypcji przeprowadzonej w lutym klienci wpłacili do funduszu ponad 380 mln zł.

PKO Strategii Obligacyjnych – fiz jest rozwiązaniem dającym możliwość inwestowania głównie na globalnych rynkach instrumentów dłużnych. Ideą funduszu jest uzyskiwanie atrakcyjnych stóp zwrotu bez względu na otoczenie rynkowe, które nie zawsze jest sprzyjające dla zwykłych funduszy obligacyjnych.

- Przewaga funduszu PKO Strategii Obligacyjnych – fiz nad tradycyjnymi funduszami polskich obligacji skarbowych wynika zarówno z globalnego zasięgu inwestycji, jak również szerszego wachlarza instrumentów i strategii, którymi może dysponować zarządzający. Aktywa funduszu mogą być inwestowane m.in. w obligacje skarbowe jak i obligacje korporacyjne z całego świata głównie denominowane w EUR i USD – mówi Anna Depko, manager ds. komunikacji inwestycyjnej PKO TFI.

Wskazała, że dodatkowo fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne pozwalające zarabiać na zmianie stóp procentowych i spred’ów kredytowych jak również swap’y walutowe.

- Dzięki temu zarządzający ma większe szanse uzyskania stóp zwrotu istotnie przekraczających oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych, przy zachowaniu wysokiej płynności inwestycji, bez podejmowania wysokiego ryzyka jakie towarzyszy inwestycjom na rynkach akcji – zaznaczyła Depko.

ING (L) Senior Loans FIZ pozyskał 36 mln zł

Na rynku finansowym zadebiutował nowy fundusz zamknięty, zorganizowany przez ING TFI. ING (L) Senior Loans FIZ to fundusz, który ma dać zyski inwestorom w obliczu spodziewanego wzrostu stóp procentowych.

Towarzystwo przeprowadziło pierwszą emisję certyfikatów do klientów z segmentu private/wealth oraz inwestorów instytucjonalnych, z której zebrało ponad 36 mln zł. W przyszłości możliwe jest stworzenie funduszu o podobnej strategii dla szerokiego grona inwestorów.

ING (L) Senior Loans FIZ daje ekspozycję na instrumenty zmiennokuponowe emitowane przez przedsiębiorstwa, których oprocentowanie zależy od zmiennej stopy procentowej (np. LIBOR) oraz stałej premii za ryzyko emitenta.

Do 100% aktywów lokowane jest w tytuły uczestnictwa luksemburskiego ING (L) Flex Senior Loans. Stosowany jest hedging walutowy pomiędzy funduszami.