Analizy Fizów

Zbieramy, przetwarzamy i analizujemy dane dotyczące funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ

Towarzystwo Inwestycyjne PKO TFI działające na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanej 20 lutego 1997 roku. Aktywa w zarządzaniu funduszu to ponad 10 mld zł (na koniec 2012r.) Perspektywy dla posiadanych aktywów: Fundusz działa od 2012 roku, dotychczas jego aktywa …

Start:

Kwiecień 2012 roku

Zarządzający:

PKO TFI S.A.

Czytaj dalej →

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Towarzystwo Inwestycyjne BZ WBK TFI S.A. działające na mocy zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 30.01.1998r. Aktywa w zarządzaniu przekraczają 10mld zł (na koniec 2012 roku) Perspektywy dla posiadanych aktywów: Fundusz inwestuje w nieruchomości głównie za pośrednictwem spółek celowych. Rynek …

Start:

Maj 2004 roku

Zarządzający:

BZ WBK TFI S.A.

Czytaj dalej →

Investor Gold FIZ

Strategia funduszu oparta jest o ekspozycję na rynek metali szlachetnych, głównie złota.

Start:

24 września 2006

Zarządzający:

Investors TFI

Czytaj dalej →

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Głównym przedmiotem lokat funduszu są obligacje korporacyjne. Inne dopuszczalne kategorie lokat to: instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe…

Start:

4 lipca 2012

Zarządzający:

TFI Allianz Polska S.A.

Czytaj dalej →

PKO Globalnej Makroekonomii FIZ

Aktywa funduszu zgodnie z przyjętą strategią absolutnej stopy zwrotu mogą z jednej strony zagwarantować duży zysk w przypadku odpowiedniej koniunktury rynkowej, z drugiej…

Start:

3 grudnia 2011

Zarządzający:

PKO TFI S.A.

Czytaj dalej →

EQUES DEBITUM FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Aktywa funduszu stanowią wierzytelności.
Obecnie rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce jest w fazie dynamicznego wzrostu. Po pierwsze
wynika to z naturalnego rozwoju rynku finansowego w Polsce. Po drugie spowolnienie gospodarcze i
zawirowania na rynku finansowym powodują, że więcej wierzytelności wystawiane jest na sprzedaż.

Start:

20 kwietnia 2012r.

Zarządzający:

Grupa Kapitałowa Navi Group S.A.

W obecnej formie prawnej spółka istnieje od 2010 r. Na koniec pierwszej połowy 2012 roku zarządzała łącznie ponad 120 portfelami wierzytelności o wartości nominalnej ponad 8,5 miliarda zł.

Czytaj dalej →

Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Fundusz inwestuje głównie w korporacyjne obligacje zabezpieczone i obligacje Skarbu Państwa.
Obecnie rynek obligacji korporacyjnych oraz rynek funduszy inwestujących w papiery dłużne w Polsce
jest w fazie głębokiego rozwoju.

Start:

30 marca 2012r.

Zarządzający:

Provide TFI

Czytaj dalej →

Arka BZ WBK Europy Środkowo-Wschodniej FIZ

FIZ inwestuje w różnorodne klasy aktywów: głównie (minimum 66%) w akcje, udziały oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej

Start:

2008 rok

Zarządzający:

BZ WBK TFI S.A.

BZ WBK TFI S.A. jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) należącej do European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Czytaj dalej →

KBC Index Nieruchomości II FIZ

FIZ inwestuje 100% posiadanych aktywów w tytuły uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate 2 – instytucji wspólnego inwestowania zarejestrowanej w Luksemburgu, która jest subfunduszem Fund Partners

Start:

7 maja 2007

Zarządzający:

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Czytaj dalej →

BPH FIZ Dochodowych Surowców

Towarzystwo Inwestycyjne BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. Należy do grupy General Electric Company. Perspektywy dla posiadanych aktywów: FIZ ma zamiar inwestować na rynku surowców poprzez różnorodną gamę aktywów (zaczynając od depozytów a …

Start:

2006 rok

Zarządzający:

BPH TFI S.A.

Czytaj dalej →