Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Towarzystwo Inwestycyjne

TFI Allianz Polska, działające na mocy zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2003 roku. 2,6 mld aktywów w zarządzaniu (na koniec 2012 roku).

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

Głównym przedmiotem lokat funduszu są obligacje korporacyjne. Inne dopuszczalne kategorie lokat to: instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, depozyty bankowe, obligacje zamienne na akcje. Obligacje korporacyjne charakteryzują się obniżonym ryzykiem i wyższą przewidywalnością w porównaniu do akcji, zapewniając przy tym wyższą stopę zwrotu niż lokaty bankowe czy obligacje skarbowe. Od powstania w 2009 roku rynku wtórnego obrotu obligacjami – GPW Catalyst – rynek obligacji korporacyjnych w Polsce dynamicznie rośnie rok do roku. Dzięki temu zarządzający funduszami obligacji przedsiębiorstw mają coraz większe możliwości na dywersyfikacje portfela. To z kolei ma przełożenie na coraz stabilniejsze wyniki tego rodzaju funduszy.

Średni kupon obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst sięga 12%. Odejmując opłaty za zarządzanie po funduszu można spodziewać się wyniku na poziomie ok.10% rocznie.

Z racji startu funduszu w lipcu 2012 roku, brak u niego obligacji spółek, które były przedmiotem spektakularnych upadłości w ostatnich latach.

Wyniki:

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Start:

4 lipca 2012

Dotychczasowe emisje certyfikatów:

Seria A: Lipiec 2012
Seria B: Grudzień 2012

Zarządzający:

TFI Allianz Polska S.A.

Powyższe informacje mają jedynie charakter ogólny i nie mogą być podstawą to podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych oraz być traktowane jako usługa doradztwa lub rekomendacja, o której mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Jedynym wiążącym dokumentem w zakresie informacji na temat oferowanych papierów wartościowych jest prospekt emisyjny oraz pozostałe dokumenty przedstawiane przez jego emitenta (m.in. statut FIZ-u).