Arka BZ WBK Europy Środkowo-Wschodniej FIZ

Towarzystwo Inwestycyjne

BZ WBK TFI S.A. Towarzystwo zarządza funduszami inwestycyjnymi w oparciu o zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd uzyskane 30 stycznia 1998 roku. Aktywa w zarządzaniu TFI: 9,6 mld PLN (stan na czerwiec 2011)

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

FIZ inwestuje w różnorodne klasy aktywów: głównie (minimum 66%) w akcje, udziały oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz ma ponadto możliwość inwestowania nawet 20% posiadanych środków w aktywa jednej spółki. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku giełdowym oraz otoczenie makroekonomiczne (głównie problemy związane z oddziaływaniem obecnego kryzysu finansowego) w perspektywie krótkoterminowej istnieje ograniczona możliwość uzyskania znaczących zysków przez FIZ. Ponadto ich prognozowanie jest tym bardziej utrudnione, z racji braku możliwości uzyskania stałego dostępu do informacji na temat struktury aktywów posiadanych przez dany FIZ.

Wyniki:

Arka BZ WBK Europy Środkowo-Wschodniej FIZ

Dokumenty FIZ:

www.arka.pl

Start:

2008 rok

Dotychczasowe emisje certyfikatów:

31.03-25.04 2008:

Zarządzający:

BZ WBK TFI S.A.

BZ WBK TFI S.A. jest członkiem Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) należącej do European Fund and Asset Management Association (EFAMA).

Powyższe informacje mają jedynie charakter ogólny i nie mogą być podstawą to podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych oraz być traktowane jako usługa doradztwa lub rekomendacja, o której mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Jedynym wiążącym dokumentem w zakresie informacji na temat oferowanych papierów wartościowych jest prospekt emisyjny oraz pozostałe dokumenty przedstawiane przez jego emitenta (m.in. statut FIZ-u).