BPH FIZ Dochodowych Surowców

Towarzystwo Inwestycyjne

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. Należy do grupy General Electric Company.

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

FIZ ma zamiar inwestować na rynku surowców poprzez różnorodną gamę aktywów (zaczynając od depozytów a kończąc na pochodnych instrumentach towarowych), stosując strategię CCPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Powyższa strategia ma polegać na inwestowaniu części środków (do 50% aktywów netto FIZ-u) w ryzykowne instrumenty finansowe m.in. w tytuły uczestnictwa w funduszach inwestujących na rynkach towarowych oraz towarowe instrumenty pochodne denominowane w euro i dolarach amerykańskich. Wielkość zaangażowania w te aktywa będzie wyliczana według specjalnego algorytmu i strategii przedstawionych w prospekcie emisyjnym. Pozostała część aktywów FIZ-u ma być lokowana w instrumenty o stosunkowo niskim lub średnim ryzyku (m.in. depozyty, instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe). Taka strategia inwestycyjna może pozwolić na osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w przypadku dobrej sytuacji na rynkach towarowych. Należy jednak pamiętać, że sytuacja na tego typu rynkach bywa często zmienna, co może także negatywnie oddziaływać na wyniki FIZ-u. Ponadto fundusz stosuje w swojej strategii instrumenty pochodne, które dodatkowo zwiększają ryzyko tego typu inwestycji.

Wyniki:

BPH FIZ Dochodowych Surowców

Dokumenty FIZ:

www.bphtfi.pl

Start:

2006 rok

Dotychczasowe emisje certyfikatów:

Seria A: 12.06-14.07.2006

Zarządzający:

BPH TFI S.A.

Powyższe informacje mają jedynie charakter ogólny i nie mogą być podstawą to podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych oraz być traktowane jako usługa doradztwa lub rekomendacja, o której mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Jedynym wiążącym dokumentem w zakresie informacji na temat oferowanych papierów wartościowych jest prospekt emisyjny oraz pozostałe dokumenty przedstawiane przez jego emitenta (m.in. statut FIZ-u).