EQUES DEBITUM FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Towarzystwo Inwestycyjne

Eques Investment TFI S.A., do maja 2012 funkcjonujące pod nazwą Plejada TFI S.A.; Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności – kwiecień 2007 roku. Aktywa w zarządzaniu TFI: 926 mln PLN (stan na czerwiec 2012)

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

Aktywa funduszu stanowią wierzytelności.

Obecnie rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce jest w fazie dynamicznego wzrostu. Po pierwsze wynika to z naturalnego rozwoju rynku finansowego w Polsce. Po drugie spowolnienie gospodarcze i zawirowania na rynku finansowym powodują, że więcej wierzytelności wystawiane jest na sprzedaż. Pochodną tej sytuacji jest ciągle zwiększająca się liczba podmiotów szukających na tym rynku zysku. Innymi słowy rośnie konkurencja po stronie kupujących wierzytelności. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której kluczowe będzie doświadczenie. Stąd uznajemy wybór windykatora na zarządzającego funduszem za nieprzypadkowy.

Szacowana przez fundusz stopa zwrotu netto wynosi 15-20% rocznie przy obecnych cenach portfeli wierzytelności. Fundusz nabywa portfel wierzytelności za ułamek jego nominalnej ceny, co oznacza, że strata z tytułu „niewypłacalności” została zrealizowana już przez bank sprzedający wierzytelność. Sądząc po rentownościach uzyskiwanych przez windykatorów taka stopa zwrotu jest realna. Przykłady rentowności netto sprzedaży spółek windykacyjnych za 2011 rok:

  • EGB Investments: 21,29%
  • Kruk: 24,23%
  • Best: 23,0%

Wyniki:

EQUES Debitum FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Start:

20 kwietnia 2012r.

Dotychczasowe emisje certyfikatów:

Seria A: Kwiecień 2012
Seria B: Maj 2012
Seria C: Sierpień 2012

Zarządzający:

Grupa Kapitałowa Navi Group S.A.

W obecnej formie prawnej spółka istnieje od 2010 r. Na koniec pierwszej połowy 2012 roku zarządzała łącznie ponad 120 portfelami wierzytelności o wartości nominalnej ponad 8,5 miliarda zł.

Powyższe informacje mają jedynie charakter ogólny i nie mogą być podstawą to podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych oraz być traktowane jako usługa doradztwa lub rekomendacja, o której mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Jedynym wiążącym dokumentem w zakresie informacji na temat oferowanych papierów wartościowych jest prospekt emisyjny oraz pozostałe dokumenty przedstawiane przez jego emitenta (m.in. statut FIZ-u).