Investor FIZ

Towarzystwo Inwestycyjne

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią polskiej, niezależnej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi także Dom Inwestycyjny Investors S.A. Investors TFI zarządza aktywami o wartości 2 mld zł

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

Investor FIZ inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych (m.in. w obligacje, akcje, waluty instrumenty pochodne) zgodnie ze strategią inwestycyjną funduszu opisaną w prospekcie emisyjnym. Z racji na możliwość elastycznego zarządzania posiadanymi aktywami oraz obecną niestabilną sytuację na rynku finansowym spowodowaną m.in. oddziaływaniem obecnego kryzysu finansowego, nie jest możliwa ocena stóp zwrotu, jakie powyższy fundusz mógłby osiągnąć w przyszłości. W dużym stopniu będzie to zależało m.in. od polityki inwestycyjnej prowadzonej przez zarządzających funduszem oraz dalszego rozwoju sytuacji na rynkach finansowych.

Wyniki:

Investor FIZ

Dokumenty FIZ:

www.investors.pl

Start:

21 września 2005

Dotychczasowe emisje certyfikatów:

Serie A-R: lata 2005-2011

Zarządzający:

Investors TFI S.A.

Powyższe informacje mają jedynie charakter ogólny i nie mogą być podstawą to podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych oraz być traktowane jako usługa doradztwa lub rekomendacja, o której mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Jedynym wiążącym dokumentem w zakresie informacji na temat oferowanych papierów wartościowych jest prospekt emisyjny oraz pozostałe dokumenty przedstawiane przez jego emitenta (m.in. statut FIZ-u).