KBC Index Nieruchomości II FIZ

Towarzystwo Inwestycyjne:

KBC TFI S.A. powstało w wyniku połączenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A., WARTA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., WARTA Asset Management S.A. w kwietniu 2005 roku.
W zarządzaniu KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. znajdują się aktywa o wartości ponad 10 miliardów złotych.

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

FIZ inwestuje 100% posiadanych aktywów w tytuły uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate 2 – instytucji wspólnego inwestowania zarejestrowanej w Luksemburgu, która jest subfunduszem Fund Partners. Powyższy subfundusz inwestuje na europejskim rynku nieruchomości. Z racji obecnej sytuacji na rynku nieruchomości stopy zwrotu osiągane przez ten zagraniczny subfundusz mogą być jednak niezadowalające dla inwestorów. Niemniej ograniczeniem ryzyka związanego z inwestycją w ten FIZ jest to, że zagraniczny subfundusz posiada gwarancję KBC Bank, która nieodwołalnie gwarantuje (poza zastrzeżeniami przewidzianymi w prospekcie) uczestnikom subfunduszu wypłatę środków w wysokości różnicy pomiędzy ceną wykonania a ceną emisyjną. Oznacza to zatem, że FIZ może dawać dodatnie stopy zwrotu w przypadku poprawy sytuacji na rynku nieruchomości, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych strat do kosztów opłat transakcyjnych oraz wynikających ze zmiany wartości pieniądza w czasie.

Wyniki:

KBC Index Nieruchomości II FIZ

Dokumenty FIZ:

www.kbctfi.pl

Start:

7 maja 2007

Dotychczasowe emisje certyfikatów:

Seria: maj-czerwiec 2007

Zarządzający:

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Powyższe informacje mają jedynie charakter ogólny i nie mogą być podstawą to podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych oraz być traktowane jako usługa doradztwa lub rekomendacja, o której mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Jedynym wiążącym dokumentem w zakresie informacji na temat oferowanych papierów wartościowych jest prospekt emisyjny oraz pozostałe dokumenty przedstawiane przez jego emitenta (m.in. statut FIZ-u).