Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Inwestycyjne:

Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności we wrześniu 2010 roku.
Aktywa w zarządzaniu TFI: 10 mln PLN (stan na sierpień 2012)

Perspektywy dla posiadanych aktywów:

Fundusz inwestuje głównie w korporacyjne obligacje zabezpieczone i obligacje Skarbu Państwa.
Obecnie rynek obligacji korporacyjnych oraz rynek funduszy inwestujących w papiery dłużne w Polsce
jest w fazie głębokiego rozwoju. Jeszcze kilka lat temu na emisję obligacji korporacyjnych decydowały
się nieliczne spółki. Obecnie za zasługą m.in. rynku GPW Catalyst dłużnych papierów przedsiębiorstw
pojawia się w Polsce coraz więcej.
Średnia rentowność obligacji notowanych na rynku Catalyst to 9,5%. Fundusz inwestuje również
w obligacje spółek z rynku niepublicznego, gdzie często podmioty decydują się na zaoferowanie
wyższego oprocentowania. W większości przypadków kupon oferowany przez emitentów obligacji
zabezpieczonych jest o 1 – 2 punkty procentowe niższy niż w przypadku obligacji niezabezpieczonych.
Biorąc pod uwagę związany z tym znaczny spadek ryzyka, nieco niższa rentowność jest przez
inwestorów akceptowalna.

Wyniki:

Provide Obligacje Korporacyjne Zabezpieczone Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Start:

30 marca 2012r.

Dotychczasowe emisje certyfikatów:

Seria 1: Marzec 2012
Seria 2: Maj 2012

Zarządzający:

Provide TFI

Powyższe informacje mają jedynie charakter ogólny i nie mogą być podstawą to podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych oraz być traktowane jako usługa doradztwa lub rekomendacja, o której mowa w Rozporządzeniu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Jedynym wiążącym dokumentem w zakresie informacji na temat oferowanych papierów wartościowych jest prospekt emisyjny oraz pozostałe dokumenty przedstawiane przez jego emitenta (m.in. statut FIZ-u).