Capital36 FIZ szuka okazji w branży medycznej i rolnej

Victoria Wejchert, wspólnie z powiązanymi z nią inwestorami indywidualnymi, powołała fundusz inwestycyjny pod nazwą Capital36 FIZ. W jego struktury zostaną włączone aktywa rolno-spożywcze oraz medyczne, w tym sieć klinik kardiologicznych Allenort.

Capital36 FIZ to średniej wielkości fundusz inwestycyjny zamknięty, o aktywach wartości 300-350 mln zł, angażujący środki ograniczonej liczby osób prywatnych w projekty inwestycyjne m.in. w branży spożywczej, rolnej oraz sektorze specjalistycznych usług w tym usług medycznych. Horyzont inwestycyjny Capital36 zakłada wyjście z inwestycji w perspektywie 5-7 lat zarówno poprzez giełdę jak i sprzedaż inwestorom branżowym. Fundusz nie wyklucza wsparcia inwestycji finansowaniem dłużnym.

Capital36 jest zarządzany przez grono specjalistów branżowych i ekspertów rynku finansowego, strategicznie kierowanych przez pana Wojciecha Szczepaniaka. Źródłem kapitału dla funduszu są aktywa odziedziczone przez Victorię Wejchert oraz środki pochodzące od pozostałych uczestników funduszu.
- Strategia, która leży u podstaw naszego funduszu, zakłada lokowanie kapitałów w przedsięwzięcia, których perspektywa jest zbyt długa lub tempo wzrostu zbyt mało dynamiczne dla klasycznych funduszy PE lub VC. Nie jesteśmy dogmatykami branżowymi i nie mamy obostrzeń tego typu, charakterystycznych dla klasycznych funduszy. Dlatego też postanowiliśmy zaangażować się w branżę medyczną, szeroko pojęty sektor rolno-spożywczy oraz kilka branż uzupełniających – mówi Victoria Wejchert, członek Zgromadzenia Inwestorów Capital36.

Wskazała, że cały czas uważnie fundusz analizuje rynek w poszukiwaniu innych potencjalnych inwestycji, również tych, które wykraczają poza sektor usług.
- Jesteśmy skłonni rozważać projekty zarówno na wczesnym etapie rozwoju jak i na etapie ekspansji czy start-up’u. Tym niemniej interesują nas przede wszystkim spółki funkcjonujące na stabilnych rynkach, charakteryzujących się rosnącym popytem konsumpcyjnym – dodała spadkobierczyni Jana Wejcherta.

- Zakładamy, że Victoria Wejchert będzie pełniła aktywną rolę nadzorczą we wszystkich przedsięwzięciach, w które inwestujemy typową dla inwestora finansowego. Wyjątkiem od powyższej zasady będą projekty z branży spożywczej i gastronomicznej, gdzie pani Victoria będzie liderem projektu, ze względu na szczególne zainteresowanie tymi branżami z jej strony. W przypadku ciekawych szans nie wykluczamy przyłączenia się do naszego funduszu partnerów finansowych lub branżowych albo emisji długu – tak dla poszczególnych spółek jak i dla samego funduszu – mówi Wojciech Szczepaniak członek Zgromadzenia Inwestorów Capital36.

Pierwszą inwestycją, będącą w trakcie procesu wnoszenia do Capital36 przez grupę inwestorów jest Allenort – sieć regionalnych centrów kardiologicznych, zlokalizowanych w Warszawie oraz sześciu miastach średniej wielkości w centralnej i północnej Polsce. Allenort, w którym Capital36 posiadać będzie 40% udziałów, zapewnia dostęp pacjentom do usług kardiologii interwencyjnej w sposób ciągły (24/7). Spółka ta zamierza aktywnie inwestować nie tylko w kardiologię, ale również w inne specjalistyczne dziedziny medycyny.

Zgodnie z umową inwestorów Captial 36, w portfelu tego funduszu znajdzie się także holding spółek kontrolowany przez Ever Green Holding oraz spółkę Terra Investment – firmy z sektora rolnego. Na areale blisko 3.000 ha w okolicach Poznania, spółki z tej grupy kapitałowej prowadzą wysokowydajną produkcję roślinną, w skład której wchodzą uprawy rzepaku, pszenicy oraz buraków cukrowych. Holding Ever Green inwestuje również w produkcję zwierzęcą produkując blisko 3.000.000 litrów mleka rocznie oraz specjalistyczną produkcję szkółkarską (ponad 1.000.000 roślin ozdobnych, głównie naturalnych choinek bożonarodzeniowych, eksportowanych do Niemiec Francji, Holandii i Rosji).

Ważnym elementem struktury Capital36 będą znaczne środki płynne wniesione przez uczestników tego funduszu, gotówka oraz płynne papiery wartościowe w spółkach notowanych na GPW i rynkach zagranicznych.
- Planujemy dywersyfikować nasze inwestycje w przedsiębiorstwa prywatne poprzez zaangażowanie na rynku kapitałowym. Nasza wszechstronność inwestycyjna odróżniać będzie nas od innych funduszy działających na polskim rynku. Nasze aktywa płynne będą powierzane najlepszym asset managerom, działającym na polskim rynku – mówi Wojciech Szczepaniak.

Capital36 jest administrowany przez Copernicus Securities.

FIZ-y Opery zwiększają udziały w ATM Grupie

Fundusze zarządzane przez Opera TFI, Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ujawniły się w akcjonariacie producenta telewizyjnego ATM Grupa, przekraczając wspólnie próg 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Fundusze posiadają łącznie 7.122.020 akcji, o łącznej wartości 8,28% kapitału zakładowego spółki. Udziały uprawniają do 7.122.020 głosów, stanowiących 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wcześniej fundusze Opery posiadały 2.592.000 akcji, które stanowiły 3,01% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 2.592.000 głosów, czyli 2,38% ogólnej liczby głosów na WZA ATM Grupy.

Oba FIZ-y, pod zarządzaniem Opera TFI, zajmują się inwestowaniem w akcje, udziały oraz obligacje spółek prywatnych i notowanych na giełdzie.