Elementarz

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte to jedna z najciekawszych form wspólnego inwestowania. Nie są obarczone ograniczeniami charakterystycznymi dla funduszy inwestycyjnych otwartych dzięki czemu mają możliwość swobodnego inwestowania w różne klasy aktywów oraz instrumenty pochodne. Zamiast charakterystycznej dla funduszy inwestycyjnych otwartych jednostki uczestnictwa inwestor obejmuje w tym przypadku papier wartościowy – certyfikat inwestycyjny. FIZy z uwagi na swój status prawny wykorzystywane są również do optymalizacji podatkowej.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty może być utworzony wyłącznie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Działalność FIZów reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych znowelizowana 4 grudnia 2001 r oraz ustawa o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 r. Wymienione akty prawne szczegółowo opisują podział funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz warunki oferowania certyfikatów inwestycyjnych. Jako że certyfikat inwestycyjny jest papierem wartościowym, obrót tymi instrumentami finansowymi odbywa się na podobnych zasadach jak obrót obligacjami czy akcjami (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) i może być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Fundusze inwestycyjne zamknięte dzielimy na dwie główne grupy:

 

I. Fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne:
  • Kierowane do nieograniczonej liczby inwestorów
  • Obowiązek zatwierdzenia prospektu emisyjnego (lub memorandum informacyjnego) przez KNF
  • Możliwość dopuszczenia certyfikatów do obrotu na GPW
  • Certyfikaty wyłącznie na okaziciela

 

II. Fundusze inwestycyjne zamknięte niepubliczne:
  • Kierowane maksymalnie do 99 inwestorów
  • Jednorazowy zapis na certyfikaty nie mniejszy niż równowartość w złotych 40 000 euro

 

A

Agent transferowy

— podmiot świadczący usługi dla TFI, PTE oraz TU w zakresie księgowości funduszy inwestycyjnych i OFE. Podstawowym zadaniem agenta jest prowadzenie rejestru uczestników lub członków i dokonywanych przez nich transakcji.

Aktywa funduszu

— oznacza mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw.

Alternatywny System Obrotu

— zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi jest to organizowany przez firmę inwestycyjną (lub podmiot prowadzący rynek regulowany), prowadzony poza rynkiem regulowanym wielostronny system, kojarzący ze sobą oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, w taki sposób aby do zawarcia transakcji dochodziło w ramach tego systemu zgodnie z określonymi zasadami.

B

Baza instrumentów pochodnych

— instrument finansowy, papiery wartościowe lub inne prawa stanowiące podstawę do ustalenia ceny (niewystandaryzowanego) instrumentu pochodnego.

C

Cena emisyjna

— oznacza cenę po jakiej emitowane są certyfikaty funduszu na rynku pierwotnym. Zazwyczaj jest niższa lub równa cenie nominalnej.

Certyfikat inwestycyjny

— oznacza certyfikat emitowany przez fundusz, jest to papier wartościowy, reprezentuje jednakowe prawa majątkowe dla uczestników funduszu.

D

Depozytariusz

— organizacja lub jej organ rejestrująca wartość aktywów funduszu, rachunków bankowych, odpowiadająca za prawidłowość i terminowość rozliczeń. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych depozytariuszem może być: bank krajowy mający fundusze własne wyższe niż 100mln PLN, KDPW lub oddział instytucji kredytowej z siedzibą w Polsce posiadający kapitał co najmniej w wysokości 100mln PLN.

Due Diligence

— oznacza proces szczegółowej analizy dokumentów, danych oraz wszelkich informacji udzielonych przez spółkę będącą przedmiotem potencjalnej inwestycji Funduszu, mających na celu ich ostateczną weryfikację oraz potwierdzenie, iż żadne istotne z punktu widzenia inwestora informacje nie zostały pominięte oraz ustalenie ceny nabycia spółki..

Dzień wyceny

— dzień w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu oraz ustalenia ich wartości netto..

Dzień giełdowy

— dzień w którym odbywa się regularne notowanie na GPW.

E

EBI

— Europejski Bank Inwestycyjny.

EEA

— (ang. European Economic Area) Europejski Obszar Gospodarczy – strefa wolnego handlu i wspólny rynek obejmujący państwa należące do Unii Europejskiej oraz EFTA za wyjątkiem Szwajcarii.

EFTA

— (ang. European Free Trade Association) Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu – międzynarodowa organizacja gospodarcza mająca na celu stworzenie strefy wolnego handlu między jej członkami.

Emitent

— podmiot emitujący papiery wartościowe. Prawa i obowiązki emitenta określa ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawa o spółkach publicznych.

F

Fundusz sekurytyzacyjny

— fundusz utworzony w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności. Poddany jest ścisłym ograniczeniom pod względem możliwości lokowania aktywów wyłącznie w: dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa, depozyty, instrumenty pochodne oraz instrumenty rynku pieniężnego.

G

GPW

— Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

I

Instrument pochodny

— zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 roku jest to instrument finansowy (prawa majątkowe), którego wartość zależy bezpośrednio bądź pośrednio od innego instrumentu, stopy procentowej bądź obcej waluty.

Inwestor

— oznacza osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która składa bądź zamierza złożyć zapis. Inwestorem Funduszu może być zarówno rezydent jak i nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe.

K

KDPW

— Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu rozliczeniowego dot. papierów wartościowych.

KNF

— Komisja Nadzoru Finansowego, centralny organ administracji odpowiedzialny za nadzór nad Polskim rynkiem finansowym i jego sektorami: bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi czy instytucjami pieniądza elektronicznego.

L

Likwidator funduszu

— w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może być towarzystwo zarządzające tym funduszem, pod warunkiem że statut funduszu inwestycyjnego będzie wskazywał towarzystwo jako likwidatora funduszu inwestycyjnego.

N

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

— instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym i których treść może być negocjowana między stronami.

O

OECD

— (ang. Organization for Economic Co-operation and Development) Organizacja Współpracy Gospodarczej I Rozwoju, jest to organizacja międzynarodowa skupiająca wysoko rozwinięte demokratyczne Państwa, aktualna lista członków znajduje się na stronie internetowej organizacji OECD.org

P

Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty

— FIZ, którego certyfikaty inwestycyjne zostały objęte w drodze oferty publicznej, lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym/alternatywnego systemu obrotu.

R

Rada inwestorów

— kontrolująca realizację celów funduszu i jego polityki inwestycyjnej, oraz stosowanie się do ograniczeń. Rada ma prawo do wglądu w księgi funduszu oraz żądanie od niego stosownych wyjaśnień. Utworzenie rady musi być przewidziane w statucie funduszu, członkami rady mogą być inwestorzy posiadający jednostki uczestnictwa reprezentujące ponad 5% ogólnej liczby jednostek lub przedstawiciel uczestników funduszu.

Rejestr funduszy inwestycyjnych

— jawny rejestr prowadzony przez sąd okręgowy w Warszawie, obejmuje nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego, jego cel, czas trwania dane TFI oraz depozytariusza. Do rejestru wpisywane są m.in. informacje takie jak: utworzenie bądź likwidacja subfunduszu, zmiana TFI bądź depozytariusza, połączenie lub likwidacja funduszy, zmiana reprezentacji.

Rynek Regulowany

— zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi jest to działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu, który zapewnia inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej.

T

TFI

— Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, organ funduszu inwestycyjnego odpowiedzialny za jego zarządzanie i reprezentację w stosunku do osób trzecich. Status TFI można uzyskać tylko mając siedzibę na terenie RP, za zgodą KNF.

W

Wartość Aktywów Netto (WAN)

— oznacza wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu w dniu dokonania wyceny.

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat (WANCI)

— WAN Funduszu w dniu wyceny podzielona przez liczbę Certyfikatów inwestycyjnych istniejących w danym dniu wyceny.

Wierzytelności Sekurytyzowane

— wierzytelności stanowiące przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego.

Z

Zarządzający funduszem

— pracownik/organ wyznaczony w celu zarządzania aktywami funduszu, mający decydujący wpływ na kupno i sprzedaż aktywów.