Publiczne i niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

1 Luty, 2013

Acer Aggressive FIZ

Acer Aggressive FIZ to fundusz inwestycyjny o charakterze „absolute return” z akceptowalnym wyższym poziomem zmienności wyceny, przy jednoczesnym założeniu wysokiego potencjału wzrostu.

TFI Tryb Segment aktywów
Quercus TFI niepubliczny mieszane
Zapisy
do 3-25.01.2013
Emisja zakończona
1 Luty, 2013

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Głównym przedmiotem lokat funduszu są obligacje korporacyjne. Inne dopuszczalne kategorie lokat to: instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, depozyty bankowe, obligacje zamienne na akcje.

TFI Tryb Segment aktywów
TFI Allianz Polska publiczny obligacje
Zapisy
do 5-17.12.2012
Emisja zakończona
1 Luty, 2013

Eques Debitum FIZ NFS

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada nabywanie portfeli przeterminowanych wierzytelności z dyskontem. Portfele pochodzą głównie od banków, operatorów telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Fundusz stosuje unikalny model windykacji prawnej opartej na działalności e-sądów. Realizacja tej strategii jest możliwa przy wykorzystaniu dedykowanych systemów …

TFI Tryb Segment aktywów
Eques Investment TFI niepubliczny Sekurytyzacyjne
Zapisy
do 5.10.2012 – 01.11.2012
Emisja zakończona
30 Styczeń, 2013

Andromeda FIZ (seria A)

Strategia inwestycyjna funduszu opiera się na inwestycji w płynne aktywa notowane na giełdzie polskiej oraz zagranicznych. Fudnusz inwestuje m.in. w akcje, obligacje, towary giełdowe, waluty, oraz kontrakty. Fundusz inwestuje zarówno na długie jak i krótkie pozycje sprzedaży aktywów.

TFI Tryb Segment aktywów
Eques Investments TFI niepubliczny Mieszane
Zapisy
do 12-28.10.2012
Emisja zakończona
11 Styczeń, 2013

Investor Gold FIZ

Strategia oparta jest o ekspozycję na rynek metali szlachetnych, głównie złota. Wielkość ekspozycji jest regulowana w zależności od koniunktury rynkowej. Podstawę portfela stanowią wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota, a także srebra, platyny …

TFI Tryb Segment aktywów
Investors TFI publiczny rynek surowców
Zapisy
do 7-21.12.2012
Emisja zakończona
30 Grudzień, 2012

UniSystem FIZ

UniSystem to fundusz, który w zarządzaniu wykorzystuje model matematyczny maksymalizujący zysk i minimalizujący ryzyko. Jego działanie opiera się na zasadzie połączenia indywidualnych strategii w nisko skorelowane systemy, z których stworzono złożony model inwestycyjny.

TFI Tryb Segment aktywów
Union Investment TFI publiczny mieszany
Zapisy
do 1-31.10.2012
Emisja zakończona
14 Grudzień, 2012

PKO Globalnej Makroekonomii FIZ (seria A1)

Fundusz inwestuje w szczególności na rynkach USA, krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Turcji.

TFI Tryb Segment aktywów
PKO TFI niepubliczny mieszane
Zapisy
do 10.2012
Emisja zakończona
28 Listopad, 2012

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ

Altus ASZ Fiz inwestuje głównie w polskie obligacje i bony skarbowe oraz w papiery państw o podobnym ratingu. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne dużych firm o wysokiej ocenie agencji ratingowych. Fundusz zakłada roczną stopę zwrotu na poziomie 10%.

TFI Tryb Segment aktywów
Altus TFI niepubliczny dłużne
Zapisy
do 11.2012
Emisja zakończona
1 Listopad, 2012

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

Fundusz stosuje strategię służącą zabezpieczeniu kapitału w portfelu a pomocą stosują strategię zabezpieczania portfela polegającą na odpowiednim dostosowywaniu udziałów akcji i instrumentów dłużnych w portfelu w celu ochrony wartości certyfikatu inwestycyjnego (WANCI) przed spadkiem poniżej tzw. poziomu ochrony kapitału na …

TFI Tryb Segment aktywów
BPH TFI publiczny akcje, obligacje
Zapisy
do 1-31.10.2012
Emisja zakończona
16 Październik, 2012

Allianz Absolut Return FIZ

Fundusz dąży do osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Aktywa są lokowane w papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej i oraz na rynku niepublicznym. Fundusz może również inwestować w instrumenty rynku pieniężnego, …

TFI Tryb Segment aktywów
Allianz TFI S.A. niepubliczny akcje, obligacje
Zapisy
do 08 – 28.08.2012
Emisja zakończona