Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

1 Luty, 2013

Acer Aggressive FIZ

Acer Aggressive FIZ to fundusz inwestycyjny o charakterze „absolute return” z akceptowalnym wyższym poziomem zmienności wyceny, przy jednoczesnym założeniu wysokiego potencjału wzrostu.

TFI Tryb Segment aktywów
Quercus TFI niepubliczny mieszane
Zapisy
do 3-25.01.2013
Emisja zakończona
1 Luty, 2013

Eques Debitum FIZ NFS

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada nabywanie portfeli przeterminowanych wierzytelności z dyskontem. Portfele pochodzą głównie od banków, operatorów telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Fundusz stosuje unikalny model windykacji prawnej opartej na działalności e-sądów. Realizacja tej strategii jest możliwa przy wykorzystaniu dedykowanych systemów …

TFI Tryb Segment aktywów
Eques Investment TFI niepubliczny Sekurytyzacyjne
Zapisy
do 5.10.2012 – 01.11.2012
Emisja zakończona
30 Styczeń, 2013

Andromeda FIZ (seria A)

Strategia inwestycyjna funduszu opiera się na inwestycji w płynne aktywa notowane na giełdzie polskiej oraz zagranicznych. Fudnusz inwestuje m.in. w akcje, obligacje, towary giełdowe, waluty, oraz kontrakty. Fundusz inwestuje zarówno na długie jak i krótkie pozycje sprzedaży aktywów.

TFI Tryb Segment aktywów
Eques Investments TFI niepubliczny Mieszane
Zapisy
do 12-28.10.2012
Emisja zakończona
14 Grudzień, 2012

PKO Globalnej Makroekonomii FIZ (seria A1)

Fundusz inwestuje w szczególności na rynkach USA, krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii i Turcji.

TFI Tryb Segment aktywów
PKO TFI niepubliczny mieszane
Zapisy
do 10.2012
Emisja zakończona
28 Listopad, 2012

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ

Altus ASZ Fiz inwestuje głównie w polskie obligacje i bony skarbowe oraz w papiery państw o podobnym ratingu. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne dużych firm o wysokiej ocenie agencji ratingowych. Fundusz zakłada roczną stopę zwrotu na poziomie 10%.

TFI Tryb Segment aktywów
Altus TFI niepubliczny dłużne
Zapisy
do 11.2012
Emisja zakończona
16 Październik, 2012

Allianz Absolut Return FIZ

Fundusz dąży do osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Aktywa są lokowane w papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej i oraz na rynku niepublicznym. Fundusz może również inwestować w instrumenty rynku pieniężnego, …

TFI Tryb Segment aktywów
Allianz TFI S.A. niepubliczny akcje, obligacje
Zapisy
do 08 – 28.08.2012
Emisja zakończona
16 Październik, 2012

QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ

Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez elastyczne lokowanie środków w akcje (od 0 do 100% aktywów), dłużne papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Przez fundusz może być stosowane zabezpieczanie pozycji lub korzystanie z efektu dźwigni za pomocą instrumentów pochodnych. Łączna …

TFI Tryb Segment aktywów
Quercus TFI S.A. niepubliczny akcje, obligacje
Zapisy
do do 27.07.2012
Emisja zakończona
8 Październik, 2012

PZU FIZ Medyczny

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu: elastyczne inwestowanie środków funduszu w szeroką gamę aktywów (m.in. w instrumenty finansowe, waluty, depozyty, jednostki uczestnictwa) w celu osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym, płynny charakter dokonywanych lokat skoncentrowanie inwestycji …

TFI Tryb Segment aktywów
TFI PZU S.A. niepubliczny aktywa zagraniczne, akcje, udziały, obligacje
Zapisy
do 25.06 – 16.07.2012
Emisja zakończona
8 Październik, 2012

Zielony FIZ Aktywów Niepublicznych

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu: Fundusz zamierza lokować posiadane aktywa w akcje i udziały spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, które działają na rynku odnawialnych źródeł energii (m.in. elektrowni wiatrowych, wodnych) poprzez nabywanie ich min. 51%-owego pakietu. FIZ dopuszcza …

TFI Tryb Segment aktywów
niepubliczny aktywa niepubliczne, akcje, udziały, instrumenty rynku pieniężnego
Zapisy
do 05 - 26.03.2012
Emisja zakończona
29 Wrzesień, 2012

QUANTUM Absolute Return FIZ

Fundusz QUANTUM Absolute Return FIZ łączy cztery niezależne strategie: dwie fundamentalne akcyjne, ilościową oraz instrumentów pochodnych. Opierają się one na różnych segmentach rynku akcji, wykorzystując różnorodne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

TFI Tryb Segment aktywów
Trigon TFI niepubliczny akcje
Zapisy
do 10.09-28.09.2012
Emisja zakończona