Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Allianz Absolut Return FIZ

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 15,07%     od poprzedniej wyceny: -0,95%     średnia roczna stopa zwrotu: 10,21%

TFI

Allianz TFI S.A.

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

akcje, obligacje

Strategia

Fundusz dąży do osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Aktywa są lokowane w papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej i oraz na rynku niepublicznym. Fundusz może również inwestować w instrumenty rynku pieniężnego, waluty i instrumenty pochodne.