Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 82,36%     od poprzedniej wyceny: 2,63%     średnia roczna stopa zwrotu: 16,67%

TFI

Altus TFI

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

dłużne

Strategia

Altus ASZ Fiz inwestuje głównie w polskie obligacje i bony skarbowe oraz w papiery państw o podobnym ratingu. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne dużych firm o wysokiej ocenie agencji ratingowych. Fundusz zakłada roczną stopę zwrotu na poziomie 10%.