Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

GO Fund FIZ

TFI

GO TFI S.A.

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

papiery dłużne

Strategia

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest bezpośrednio, lub za pośrednictwem spółek celowych (tworzonych przez fundusz, w formie spółek komandytowo-akcyjnych) w wierzytelności masowe, tj. bankowe, telekomunikacyjne, utilities o niskiej wartości.