Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

KBC German Jumper FIZ

TFI

KBC TFI S.A.

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

akcje

Strategia

Fundusz z warunkową ochroną kapitału, oparty na indeksie DAXK, w skład którego wchodzi 30 największych niemieckich spółek. Jeżeli w Dniu Zapadalności 12.05.2014 roku indeks DAXK znajdzie się na poziomie niższym od wartości początkowej, wówczas inwestor otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału, pod warunkiem, że indeks nie spadnie o więcej niż 30% lub traci tyle, o ile spadła wartość indeksu.