Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Noble Fund Macro Total Return FIZ

TFI

Noble Funds TFI

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

akcje

Strategia

Aktywa funduszu lokowane są w akcje i kontrakty terminowe. Ich udział w aktywach jest zmieniany w zależności od wskazań analizy technicznej. Zaistnienie korzystnych zjawisk i wygenerowanie sygnałów kupna jest warunkiem rozpoczęcia nabywania tych instrumentów, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu 100%. Pozostałą część portfela stanowią obligacje rządowe, lokaty bankowe oraz waluty.