Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Opoka One FIZ

TFI

Opoka TFI SA

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

papiery dłużne, akcje

Strategia

Fundusz posiada dwie podstawowe cechy, które wyróżniają go na tle większości funduszy dostępnych na polskim rynku. Po pierwsze, strategia inwestycyjna opracowywana jest w taki sposób, aby osiągać dodatnie stopy zwrotu bez względu na dominujący trend na rynkach. Po drugie, wynagrodzenie TFI za zarządzanie funduszem uzależnione jest w maksymalnym stopniu od zysków osiąganych przez Klientów Opoka One. Opłata stała jest znacznie niższa niż w przypadku innych funduszy agresywnych, opłata zmienna z kolei pobierana jest tylko w sytuacji, gdy Fundusz przynosi zyski.