Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

4 Sierpień, 2012

Skarbiec Obligacyjny FIZ

Fundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Łączna wartość lokat, których przedmiotem są papiery dłużne oraz instrumenty pieniężne, nie może stanowić mniej niż 66% wartości aktywów funduszu. Lokaty denominowane w walutach obcych mogą stanowić 100% …

TFI Tryb Segment aktywów
Skarbiec TFI niepubliczny dłużny
Zapisy
do 09.07-25.07.2012
Emisja zakończona
30 Lipec, 2012

Noble Fund Macro Total Return FIZ

Aktywa funduszu lokowane są w akcje i kontrakty terminowe. Ich udział w aktywach jest zmieniany w zależności od wskazań analizy technicznej. Zaistnienie korzystnych zjawisk i wygenerowanie sygnałów kupna jest warunkiem rozpoczęcia nabywania tych instrumentów, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu 100%. …

TFI Tryb Segment aktywów
Noble Funds TFI niepubliczny akcje
Zapisy
do 06.07-26.07.2012
Emisja zakończona
28 Czerwiec, 2012

KBC Ameryka FIZ

Fundusz lokuje 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Global Partners PL KBC Kapital 2, który ma dwa cele inwestycyjne: po pierwsze dąży do zachowania w dniu zapadalności 100% wartości początkowej z dnia subskrypcji, a po drugie stara się wypracować zysk …

TFI Tryb Segment aktywów
KBC TFI S.A. niepubliczny akcje
Zapisy
do 16.04-15.06.2012
Emisja zakończona
6 Luty, 2012

Investor Private Equity FIZ

FIZ ten jest funduszem wykupów lewarowanych (leveraged buy out, LBO). Jest to generalnie w formie i sposobie działania fundusz typu private equity, który inwestuje w przedsięwzięcia na rynku niepublicznym zgodnie z regułami funduszy private equity i venture capital.

TFI Tryb Segment aktywów
Investors TFI S.A. niepubliczny papiery dłużne, akcje
Zapisy
do 07.01-27.01.2011
Emisja zakończona
6 Luty, 2012

KBC German Jumper FIZ

Fundusz z warunkową ochroną kapitału, oparty na indeksie DAXK, w skład którego wchodzi 30 największych niemieckich spółek. Jeżeli w Dniu Zapadalności 12.05.2014 roku indeks DAXK znajdzie się na poziomie niższym od wartości początkowej, wówczas inwestor otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału, pod …

TFI Tryb Segment aktywów
KBC TFI S.A. niepubliczny akcje
Zapisy
do 27.01-29.02.2012
Emisja zakończona
3 Luty, 2012

BPH FIZ Multi Inwestycja

BPH FIZ Multi Inwestycja to fundusz, który dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od panujących warunków rynkowych. Skierowany jest do Inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko. W ramach stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu Fundusz inwestuje w wiele klas aktywów, w szczególności …

TFI Tryb Segment aktywów
BPH FIZ niepubliczny akcje, dłużne
Zapisy
do 01.09-30.09.2011
Emisja zakończona
22 Styczeń, 2012

GO Fund FIZ

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest bezpośrednio, lub za pośrednictwem spółek celowych (tworzonych przez fundusz, w formie spółek komandytowo-akcyjnych) w wierzytelności masowe, tj. bankowe, telekomunikacyjne, utilities o niskiej wartości.

TFI Tryb Segment aktywów
GO TFI S.A. niepubliczny papiery dłużne
Zapisy
do 21.11-28.12.2011
Emisja zakończona
3 Styczeń, 2012

Opoka One FIZ

Fundusz posiada dwie podstawowe cechy, które wyróżniają go na tle większości funduszy dostępnych na polskim rynku. Po pierwsze, strategia inwestycyjna opracowywana jest w taki sposób, aby osiągać dodatnie stopy zwrotu bez względu na dominujący trend na rynkach. Po drugie, wynagrodzenie …

TFI Tryb Segment aktywów
Opoka TFI SA niepubliczny papiery dłużne, akcje
Zapisy
do 04.10-14.10.2011
Emisja zakończona