Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

PZU FIZ Medyczny

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 11,44%     od poprzedniej wyceny: 3,44%     średnia roczna stopa zwrotu: 13,94%

TFI

TFI PZU S.A.

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

aktywa zagraniczne, akcje, udziały, obligacje

Strategia

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu:

  • elastyczne inwestowanie środków funduszu w szeroką gamę aktywów (m.in. w instrumenty finansowe, waluty, depozyty, jednostki uczestnictwa) w celu osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym,
  • płynny charakter dokonywanych lokat
  • skoncentrowanie inwestycji FIZ-u na papierach wartościowych (zarówno dłużnych, jak i udziałowych) emitowanych przez spółki z sektora usług medycznych, które są notowane na giełdach w Europie i USA
  • maksymalne dopuszczalne zaangażowanie funduszu w udziałowe papiery wartościowe na poziomie 100% jego aktywów
  • możliwość dokonywania inwestycji w instrumenty pochodne o zbywalnym charakterze – w tym także w niestandaryzowane instrumenty pochodne.
Wartość emisyjna certyfikatu 1000 zł zł