Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 19,66%     od poprzedniej wyceny: 1,72%     średnia roczna stopa zwrotu: 7,92%

TFI

Quercus TFI S.A.

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

akcje, obligacje

Strategia

Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez elastyczne lokowanie środków w akcje (od 0 do 100% aktywów), dłużne papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Przez fundusz może być stosowane zabezpieczanie pozycji lub korzystanie z efektu dźwigni za pomocą instrumentów pochodnych. Łączna pozycja w akcjach i instrumentach pochodnych może wynosić od -100% do +200%. Fundusz nie posiada benchmarku, a jego celem jest dodatnia stopa zwrotu w każdych warunkach rynkowych.