Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Skarbiec Obligacyjny FIZ

TFI

Skarbiec TFI

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

dłużny

Strategia

Fundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Łączna wartość lokat, których przedmiotem są papiery dłużne oraz instrumenty pieniężne, nie może stanowić mniej niż 66% wartości aktywów funduszu. Lokaty denominowane w walutach obcych mogą stanowić 100% aktywów, ale będą nabywane wyłącznie pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ryzykiem zmienności kursów walutowych.