Niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Zielony FIZ Aktywów Niepublicznych

Tryb

niepubliczny

Segment aktywów

aktywa niepubliczne, akcje, udziały, instrumenty rynku pieniężnego

Strategia

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu:

  • Fundusz zamierza lokować posiadane aktywa w akcje i udziały spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, które działają na rynku odnawialnych źródeł energii (m.in. elektrowni wiatrowych, wodnych) poprzez nabywanie ich min. 51%-owego pakietu. FIZ dopuszcza również zakup obligacji emitowanych przez powyższe podmioty. Łączy udział tej kategorii lokat ma stanowić od 80 do 100% wartości jego aktywów.
  • Inwestycje funduszu mają być skupione na rynku niepublicznym i dotyczyć przedsięwzięć na różnych etapach realizacji. Tego typu projekty obarczone są zazwyczaj wysokim ryzykiem, co w efekcie może wpływać na istotne wahania wartości aktywów funduszu.
  • Dodatkowo FIZ może inwestować m.in. w papiery wartościowe, waluty, instrumenty rynku pieniężnego oraz wierzytelności (za wyjątkiem należących do osób fizycznych).
  • Maksymalnie 20% aktywów funduszu będzie inwestowane w lokaty w postaci instrumentów rynku pieniężnego oraz papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem oferty publicznej.
  • Stopień zaangażowania funduszu w poszczególne kategorie lokat może być zróżnicowany i będzie zależał od oceny efektywności realizowanych inwestycji.
  • FIZ ma możliwość zaciągania pożyczek i kredytów (do 75% wartości jego aktywów netto– WAN) oraz emitowania obligacji (do 15% WAN), przy czym łączne zobowiązania z tego tytułu nie mogą przekroczyć 75% WAN.
  • Fundusz może udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń po spełnieniu określonych warunków (m.in. zapewnieniu 100%-owego zabezpieczenia) – do 50% WAN, z czego na jednej podmiot nie może przypadać więcej niż 20%.
  • Wartość inwestycji w danej walucie obcej lub euro nie może być wyższa niż 20% wartości aktywów FIZ-u.
Wartość emisyjna certyfikatu 1 000,00 zł zł