Publiczne i niepubliczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

16 Październik, 2012

QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ

Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez elastyczne lokowanie środków w akcje (od 0 do 100% aktywów), dłużne papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Przez fundusz może być stosowane zabezpieczanie pozycji lub korzystanie z efektu dźwigni za pomocą instrumentów pochodnych. Łączna …

TFI Tryb Segment aktywów
Quercus TFI S.A. niepubliczny akcje, obligacje
Zapisy
do do 27.07.2012
Emisja zakończona
8 Październik, 2012

PZU FIZ Medyczny

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu: elastyczne inwestowanie środków funduszu w szeroką gamę aktywów (m.in. w instrumenty finansowe, waluty, depozyty, jednostki uczestnictwa) w celu osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym, płynny charakter dokonywanych lokat skoncentrowanie inwestycji …

TFI Tryb Segment aktywów
TFI PZU S.A. niepubliczny aktywa zagraniczne, akcje, udziały, obligacje
Zapisy
do 25.06 – 16.07.2012
Emisja zakończona
8 Październik, 2012

Zielony FIZ Aktywów Niepublicznych

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu: Fundusz zamierza lokować posiadane aktywa w akcje i udziały spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, które działają na rynku odnawialnych źródeł energii (m.in. elektrowni wiatrowych, wodnych) poprzez nabywanie ich min. 51%-owego pakietu. FIZ dopuszcza …

TFI Tryb Segment aktywów
niepubliczny aktywa niepubliczne, akcje, udziały, instrumenty rynku pieniężnego
Zapisy
do 05 - 26.03.2012
Emisja zakończona
8 Październik, 2012

KBC Ameryka FIZ

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu: 100% środków FIZ-u ma być zainwestowane w tytuły uczestnictwa wyemitowane przez Global Partners PL KBC Kapital 2 – subfundusz zagranicznej instytucji wspólnego inwestowania Global Partners z siedzibą w Luksemburgu. Global Partners PL KBC Kapital 2 …

TFI Tryb Segment aktywów
KBC TFI S.A. publiczny jednostki uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego
Zapisy
do 16.04 – 15.06.2012
Emisja zakończona
8 Październik, 2012

Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu: FIZ jest funduszem wykupów lewarowanych, który inwestuje w przedsięwzięcia na rynku niepublicznym, korzystając przy tym m.in. z kredytów lub innych form finansowania FIZ lokuje swoje środki głównie w zbywalne akcje, udziały i obligacje spółek akcyjnych, …

TFI Tryb Segment aktywów
Investors TFI S.A. publiczny aktywa niepubliczne, akcje, udziały, obligacje
Zapisy
do 07.01– 02.02.2012
Emisja zakończona
29 Wrzesień, 2012

QUANTUM Absolute Return FIZ

Fundusz QUANTUM Absolute Return FIZ łączy cztery niezależne strategie: dwie fundamentalne akcyjne, ilościową oraz instrumentów pochodnych. Opierają się one na różnych segmentach rynku akcji, wykorzystując różnorodne narzędzia wspierające podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

TFI Tryb Segment aktywów
Trigon TFI niepubliczny akcje
Zapisy
do 10.09-28.09.2012
Emisja zakończona
23 Wrzesień, 2012

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości II

Celem FIZ-u jest wzrost wartości lokat funduszu, poprzez uzyskiwanie z nich dochodów, które zapewnią stopę zwrotu wyższą niż inflacja. Fundusz ma zrealizować powyższy cel poprzez inwestycje w spółkach celowych. Z racji tego, że okres budowy portfela rynku nieruchomości może trwać …

TFI Tryb Segment aktywów
BZ WBK TFI S.A. publiczny nieruchomości
Zapisy
do 7.06.2010
Emisja zakończona
1 Wrzesień, 2012

KBC Jubileuszowy FIZ

Całość zebranych w okresie subskrypcji środków pieniężnych, o wartości obliczonej na podstawie ceny emisyjnej subskrybowanych Certyfikatów, Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 inwestujący w spółki m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i …

TFI Tryb Segment aktywów
KBC TFI publiczny Akcje
Zapisy
do 11.07-31.08.2012
Emisja zakończona
4 Sierpień, 2012

Skarbiec Obligacyjny FIZ

Fundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Łączna wartość lokat, których przedmiotem są papiery dłużne oraz instrumenty pieniężne, nie może stanowić mniej niż 66% wartości aktywów funduszu. Lokaty denominowane w walutach obcych mogą stanowić 100% …

TFI Tryb Segment aktywów
Skarbiec TFI niepubliczny dłużny
Zapisy
do 09.07-25.07.2012
Emisja zakończona
30 Lipec, 2012

Noble Fund Macro Total Return FIZ

Aktywa funduszu lokowane są w akcje i kontrakty terminowe. Ich udział w aktywach jest zmieniany w zależności od wskazań analizy technicznej. Zaistnienie korzystnych zjawisk i wygenerowanie sygnałów kupna jest warunkiem rozpoczęcia nabywania tych instrumentów, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu 100%. …

TFI Tryb Segment aktywów
Noble Funds TFI niepubliczny akcje
Zapisy
do 06.07-26.07.2012
Emisja zakończona