Publiczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

1 Luty, 2013

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Głównym przedmiotem lokat funduszu są obligacje korporacyjne. Inne dopuszczalne kategorie lokat to: instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, depozyty bankowe, obligacje zamienne na akcje.

TFI Tryb Segment aktywów
TFI Allianz Polska publiczny obligacje
Zapisy
do 5-17.12.2012
Emisja zakończona
11 Styczeń, 2013

Investor Gold FIZ

Strategia oparta jest o ekspozycję na rynek metali szlachetnych, głównie złota. Wielkość ekspozycji jest regulowana w zależności od koniunktury rynkowej. Podstawę portfela stanowią wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej złota, a także srebra, platyny …

TFI Tryb Segment aktywów
Investors TFI publiczny rynek surowców
Zapisy
do 7-21.12.2012
Emisja zakończona
30 Grudzień, 2012

UniSystem FIZ

UniSystem to fundusz, który w zarządzaniu wykorzystuje model matematyczny maksymalizujący zysk i minimalizujący ryzyko. Jego działanie opiera się na zasadzie połączenia indywidualnych strategii w nisko skorelowane systemy, z których stworzono złożony model inwestycyjny.

TFI Tryb Segment aktywów
Union Investment TFI publiczny mieszany
Zapisy
do 1-31.10.2012
Emisja zakończona
1 Listopad, 2012

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

Fundusz stosuje strategię służącą zabezpieczeniu kapitału w portfelu a pomocą stosują strategię zabezpieczania portfela polegającą na odpowiednim dostosowywaniu udziałów akcji i instrumentów dłużnych w portfelu w celu ochrony wartości certyfikatu inwestycyjnego (WANCI) przed spadkiem poniżej tzw. poziomu ochrony kapitału na …

TFI Tryb Segment aktywów
BPH TFI publiczny akcje, obligacje
Zapisy
do 1-31.10.2012
Emisja zakończona
8 Październik, 2012

KBC Ameryka FIZ

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu: 100% środków FIZ-u ma być zainwestowane w tytuły uczestnictwa wyemitowane przez Global Partners PL KBC Kapital 2 – subfundusz zagranicznej instytucji wspólnego inwestowania Global Partners z siedzibą w Luksemburgu. Global Partners PL KBC Kapital 2 …

TFI Tryb Segment aktywów
KBC TFI S.A. publiczny jednostki uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego
Zapisy
do 16.04 – 15.06.2012
Emisja zakończona
8 Październik, 2012

Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu: FIZ jest funduszem wykupów lewarowanych, który inwestuje w przedsięwzięcia na rynku niepublicznym, korzystając przy tym m.in. z kredytów lub innych form finansowania FIZ lokuje swoje środki głównie w zbywalne akcje, udziały i obligacje spółek akcyjnych, …

TFI Tryb Segment aktywów
Investors TFI S.A. publiczny aktywa niepubliczne, akcje, udziały, obligacje
Zapisy
do 07.01– 02.02.2012
Emisja zakończona
23 Wrzesień, 2012

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości II

Celem FIZ-u jest wzrost wartości lokat funduszu, poprzez uzyskiwanie z nich dochodów, które zapewnią stopę zwrotu wyższą niż inflacja. Fundusz ma zrealizować powyższy cel poprzez inwestycje w spółkach celowych. Z racji tego, że okres budowy portfela rynku nieruchomości może trwać …

TFI Tryb Segment aktywów
BZ WBK TFI S.A. publiczny nieruchomości
Zapisy
do 7.06.2010
Emisja zakończona
1 Wrzesień, 2012

KBC Jubileuszowy FIZ

Całość zebranych w okresie subskrypcji środków pieniężnych, o wartości obliczonej na podstawie ceny emisyjnej subskrybowanych Certyfikatów, Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 inwestujący w spółki m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i …

TFI Tryb Segment aktywów
KBC TFI publiczny Akcje
Zapisy
do 11.07-31.08.2012
Emisja zakończona