Publiczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 7,53%     od poprzedniej wyceny: 0,04%     średnia roczna stopa zwrotu: 8,33%

TFI

TFI Allianz Polska

Tryb

publiczny

Segment aktywów

obligacje

Strategia

Głównym przedmiotem lokat funduszu są obligacje korporacyjne. Inne dopuszczalne kategorie lokat to: instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, depozyty bankowe, obligacje zamienne na akcje.