Publiczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

Investor Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 58,48%     od poprzedniej wyceny: 1,28%     średnia roczna stopa zwrotu: 8,69%

TFI

Investors TFI S.A.

Tryb

publiczny

Segment aktywów

aktywa niepubliczne, akcje, udziały, obligacje

Strategia

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu:

  • FIZ jest funduszem wykupów lewarowanych, który inwestuje w przedsięwzięcia na rynku niepublicznym, korzystając przy tym m.in. z kredytów lub innych form finansowania
  • FIZ lokuje swoje środki głównie w zbywalne akcje, udziały i obligacje spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Ich wybór ma być dokonywany w oparciu o m.in. analizę fundamentalną, ocenę aktualnych trendów
    rynkowych oraz historyczne i prognozowane dane dotyczące sprawozdań finansowych poszczególnych spółek
  • Fundusz ma także możliwość inwestowania aktywów m.in. w zbywalne wystandaryzowane instrumenty pochodne (dla których bazą jest cena walut obcych lub wartości indeksów giełdowych), waluty, instrumenty rynku pieniężnego i wierzytelności
  • Wartość pozycji instrumentów pochodnych, dla których bazą jest cena waluty obcej lub indeks giełdowy nie może przekroczyć 100% wartości aktywów FIZ
  • Fundusz ma możliwość zaciągania pożyczek i kredytów (do 75% wartości jego aktywów netto- WAN), emitowania obligacji (do 15% WAN). Ich łączna wartość nie może także przekroczyć 75% WAN
  • FIZ może udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń po spełnieniu określonych warunków (m.in. zapewnieniu 20%-owego zabezpieczenia) – do 50% wartości swoich aktywów, z czego na jednej podmiot nie może przypadać więcej niż 20%
Wartość emisyjna certyfikatu 1 478,41 zł zł