Publiczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

KBC Ameryka FIZ

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 6,72%     od poprzedniej wyceny: -0,94%     średnia roczna stopa zwrotu: 7,34%

TFI

KBC TFI S.A.

Tryb

publiczny

Segment aktywów

jednostki uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego

Strategia

Główne założenia strategii inwestycyjnej funduszu:

  • 100% środków FIZ-u ma być zainwestowane w tytuły uczestnictwa wyemitowane przez Global Partners PL KBC Kapital 2 – subfundusz zagranicznej instytucji wspólnego inwestowania Global Partners z siedzibą w Luksemburgu.
  • Global Partners PL KBC Kapital 2 jest czasowo utworzonym subfunduszem (do 29 sierpnia 2014 r.), który inwestuje w różnorodne klasy aktywów w celu zapewnienia ochrony kapitału i wygenerowania ewentualnego zysku w terminie zapadalności. Jego potencjalny zysk ma
    być uzależniony od wyników inwestycji w koszyk akcji – głównie spółek, których znacząca część sprzedaży przypada na USA. Rozszerzone informacje na temat działalności Global Partners PL KBC Kapital 2 (w tym mechanizm obliczania zysku w terminie zapadalności) zawarte są w prospekcie emisyjnym FIZ-u.
  • Fundusz obowiązuje zakaz inwestycji w waluty obce, euro, udzielania pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz emitowania obligacji lub ustanawiania innych obciążeń na jego aktywach.
  • FIZ ma możliwość zaciągania kredytów i pożyczek do 75% wartości jego aktywów netto.
Wartość emisyjna certyfikatu 100,00 zł zł