Publiczne emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ

KBC Jubileuszowy FIZ

Stopy zwrotu

od pierwszej wyceny: 7,45%     od poprzedniej wyceny: -1,18%     średnia roczna stopa zwrotu: 11,40%

TFI

KBC TFI

Tryb

publiczny

Segment aktywów

Akcje

Strategia

Całość zebranych w okresie subskrypcji środków pieniężnych, o wartości obliczonej na podstawie ceny emisyjnej subskrybowanych Certyfikatów, Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 inwestujący w spółki m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii.