Aktywa zarządzane przez Altus TFI przekroczyły 6 mld złotych

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych.

Opublikowano: 2014-11-06

Notowane na warszawskiej giełdzie Altus TFI jest jednym z największych, niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Na koniec października w zarządzaniu funduszu znalazło się już 6 085,67 mln zł, z czego 58 % to aktywa zgromadzone w 47 funduszach, pozostała część w ramach usługi asset management. Jest to aż 31 % wzrost w stosunku do początku 2014 roku. Wynik ten został osiągnięty dzięki systematycznemu poszerzeniu oferty produktowej oraz listy dystrybutorów jednostek i certyfikatów funduszy.
– W październiku odnotowaliśmy wzrosty we wszystkich liniach biznesowych. To zasługa stabilnych napływów do naszych funduszy rynku kapitałowego oraz dodatnich stóp zwrotu wypracowanych przez zarządzających, dzięki czemu systematycznie zwiększamy udział w rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wyniki po dziesięciu miesiącach są obiecujące, i dają perspektywy na dobry koniec roku – mówi Tomasz Dudziński, Dyrektor Departamentu Wsparcia Sprzedaży Altus TFI S.A.

Fundusze inwestycyjne Altus TFI są tworzone i zarządzane z przeznaczeniem zarówno dla zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych. Na koniec października najwięcej aktywów znalazło się w niededykowanych funduszach zamkniętych, a w tym roku utworzono cztery nowe fundusze tego typu: m.in. Altus FIZ Akcji+, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl oraz powstały we wrześniu Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, który, jak dodaje Tomasz Dudziński – inwestuje na rynku wierzytelności masowych, i pozwala inwestorom uniezależnić się od niestabilnej sytuacji na krajowym rynku kapitałowym. W listopadzie i grudniu chcemy przeprowadzić dwie emisje jego certyfikatów. Liczymy, że dzięki poszerzeniu oferty o nowe fundusze oraz dalszemu zwiększaniu liczby dystrybutorów uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju w całym 2014 r. i pozycję lidera wśród giełdowych TFI, pod względem wartości aktywów funduszy niededykowanych.

Altus TFI otrzymał zgodę na prowadzenie działalności w grudniu 2008 roku.
Przychody ze sprzedaży towarzystwa zwiększają się bardzo dynamicznie. W I półroczu 2014 r. przychody netto ze sprzedaży wzrosły do 39,68 mln zł, czyli o 18,44% więcej niż rok wcześniej oraz wypracowano zysk netto w wysokości 15,82 mln zł (wzrost o 45%).