Altus TFI uruchomił FIZ inwestujący na rynku wierzytelności

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadziło na rynek kolejny fundusz niededykowany: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności. Z pierwszej limitowanej emisji certyfikatów inwestycyjnych Altus NSFIZ Wierzytelności pozyskał 5 mln zł. Kolejną emisję, z udziałem dystrybutorów zaplanowano w listopadzie. – Do …

Opublikowano: 2014-10-01

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wprowadziło na rynek kolejny fundusz niededykowany: Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności. Z pierwszej limitowanej emisji certyfikatów inwestycyjnych Altus NSFIZ Wierzytelności pozyskał 5 mln zł. Kolejną emisję, z udziałem dystrybutorów zaplanowano w listopadzie.

- Do tej pory w przypadku naszych funduszy akcyjnych koncentrowaliśmy się na giełdzie warszawskiej i rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a w przypadku funduszy dłużnych dokonywaliśmy inwestycji w papiery dłużne państw OECD, głównie krajowe. Teraz postanowiliśmy poszerzyć ofertę o fundusz inwestujący w nowy instrument: wierzytelności osób fizycznych i prawnych. Altus NSFIZ Wierzytelności pozwala uniezależnić się od koniunktury panującej na rynkach podstawowych klas aktywów tj. akcji, obligacji, surowców i walut. Dlatego będzie świetnym narzędziem dywersyfikacji całego portfela inwestora – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI.

Rynek wierzytelności w Polsce systematycznie rośnie. Na koniec 2013 r. kwota niespłaconych zobowiązań wynosiła 40,9 mld zł, i zwiększyła się w ciągu roku o 2,5% (tj. o 1 mld zł). Zobowiązania Polaków wynikają przede wszystkim z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumenckich oraz m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, czy z tytułu alimentów.

Altus TFI utworzyło Altus NSFIZ Wierzytelności we współpracy z notowaną na rynku głównym warszawskiej giełdy Grupą DT Partners, która zajmuje się kupnem i obsługą portfeli wierzytelności masowych z sektorów bankowego i telekomunikacyjnego. W 2013 r. firma nabyła wierzytelności o wartości 600 mln zł, zajmując 5. pozycję pod tym względem na polskim rynku. W I półroczu 2014 roku z nabytymi portfelami wierzytelności za 246 mln zł, zajęła 3. pozycję. Grupa DT Partners będzie serwiserem i jako wyspecjalizowany podmiot, zajmie się obsługą procesu odzyskiwania należności na rzecz Altus NSFIZ Wierzytelności.

- Firma DTP od wielu lat działa efektywnie w zakresie skupu i odzyskiwania wierzytelności. Portfele nabywa średnio po 6,1% ich wartości, tj. o 37% taniej niż wynoszą średnie ceny transakcyjne na rynku, co powinno mieć pozytywny wpływ na rentowność naszego funduszu. Sprawne odzyskiwanie należności oraz odpowiednie zarządzanie Altus NSFIZ Wierzytelności to kluczowe elementy wpływające na jego efektywność, czyli stopę zwrotu. Dlatego uważam, że Altus NSFIZ Wierzytelności powinien sprawdzić się w warunkach ciągle dużej niepewności na rynkach i zapewnić inwestorom atrakcyjny zysk – dodaje Piotr Osiecki.

Altus NSFIZ Wierzytelności, zgodnie ze swoim statutem, będzie lokować nie mniej niż 75% portfela aktywów w: wierzytelności i prawa do świadczeń z ich tytułu, w tym wynikających z umów o subpartycypację, papiery wartościowe
inkorporujące wierzytelności pieniężne, pod warunkiem, że podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz opiewają one na świadczenie pieniężne i są denominowane w złotych polskich lub innej walucie. Fundusz może zainwestować w nie więcej niż 20 % wierzytelności i papierów wartościowych wyemitowanych przez jeden podmiot.

Zarządzający mogą nabywać udziały (lub akcje) spółek wierzytelnościowych lub zorganizowane części przedsiębiorstwa, jednak nie będą mogły one stanowić więcej niż 25% wartości aktywów netto funduszu (papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% WAN).

Aktywa Altus NSFIZ Wierzytelności będą mogły być inwestowane również w wierzytelności przyszłe oraz wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym przedawnione, niewymagalne, niezabezpieczone lub zajęte. Zarządzający mogą także nabywać prawa własności rzeczy ruchomych (fundusz jest obowiązany zbyć je w ciągu roku) oraz nieruchomości w przypadku, gdy następuje to wraz z nabyciem sekurytyzowanych wierzytelności, których stanowią zabezpieczenie (nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości aktywów). Fundusz będzie utrzymywał część aktywów (do 25%) na pieniężnych rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań (depozyty w jednej instytucji nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów).

Minimalna wpłata do Altus NSFIZ Wierzytelności wynosi 200 tys. zł. Za zarządzanie towarzystwo będzie pobierać opłaty stałe – 3,5% od wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia przez zarządzających wyników powyżej odniesienia (2xWIBOR 12M nie mniej niż 7% w skali roku) pobierze premię w wysokości 20% od całości wypracowanego zysku. Ze względu na specyfikę polityki inwestycyjnej okres rozliczeniowy Altus NSFIZ Wierzytelności wynosi pięć lat. Pierwsze umorzenia certyfikatów są możliwe po dwóch latach od nabycia (20% certyfikatów). W kolejnych latach jest to odpowiednio 40% i 60%. Po upływie 60 m-cy całość może być umorzona. Ta część, która nie zostanie wykupiona przechodzi w nowy 5 letni okres rozliczeniowy (z zasadami wykupu jak powyżej).