Best pozyskał środki na sekurytyzacyjny FIZ

Pieniądze ma wykorzystać na nabycie 100% certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ.

Opublikowano: 2012-12-01

Spółka wierzytelnościowa Best przydzieliła inwestorom obligacje serii G o wartości 39 mln zł. Pieniądze ma wykorzystać na nabycie 100% certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego głównym składnikiem lokat są pakiety wierzytelności.
Wartość zaciągniętych przez Best zobowiązań na 30 września 2012 r. wyniosła 56,4 mln zł, z tego zobowiązania finansowe to 43,9 mln zł. Ze względu na prowadzoną działalność inwestycyjną – inwestycje w pakiety wierzytelności- emitent nie wyklucza poniesienia kolejnych nakładów inwestycyjnych, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję kolejnych serii obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. Do czasu wykupu obligacji łączna wartość zadłużenia finansowego pomniejszonego o środki pieniężne i ich ekwiwalenty grupy kapitałowej (dług netto) ma nie przekroczyć 200% kapitałów własnych grupy. Wskaźnik ten na dzień 30 września 2012 roku wynosił 60 %.