BPH FIZ Nieruchomości 2 przewalutowuje kredyt

FSN Spółka z o.o. 8 SKA, jednostka zależna funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 zawarła aneks do umowy kredytowej z BRE Bankiem.

Opublikowano: 2012-11-27

FSN Spółka z o.o. 8 SKA, jednostka zależna funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 zawarła aneks do umowy kredytowej z BRE Bankiem według którego kwota 14,69 mln zł zostanie przewalutowana na EUR, w wysokości nie wyższej niż 3,809 mln euro do dnia 21 grudnia 2012 r.

Od przewalutowanej kwoty kredytu bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Odsetki naliczane będą w okresach jednomiesięcznych. Termin spłaty kredytu nie ulega zmianie. W czerwcu spółka celowa funduszu pozyskała kredyt w całkowitej wysokości 15,2 mln zł na zrefinansowanie części kosztów poniesionych na sfinansowanie zakupu nieruchomości budynku biurowo-magazynowo-usługowego przy ul. Jutrzenki w Warszawie. Fundusz podał, że środki na zakup aktywów były pozyskane w drodze emisji obligacji.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka powyższej nieruchomości, weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę poręczony przez FSN Spółka z o.o 2 SKA, cesja potwierdzona na rzecz banku wierzytelności należnych z umów najmu, pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz zastaw rejestrowy na akcjach FSN Spółka z o.o 8 SKA.