FIZ Kruka przejął duży portfel wierzytelności

Spółka zależna firmy Kruk, PROKURA NS FIZ, nabyła od Credit Agricole Bank Polska portfel 37 419 wymagalnych wierzytelności pieniężnych.

Opublikowano: 2012-12-20

Spółka zależna firmy Kruk, PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ), nabyła od Credit Agricole Bank Polska portfel 37 419 wymagalnych wierzytelności pieniężnych. Wartość nominalna długów to 367,6 mln zł. FIZ kupił je za cenę przekraczającą 59 mln zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy zapłata I raty w wysokości 5,4 mln zł nastąpi w dniu jej zawarcia. Z kolei zapłata II Raty w wysokości 53,1 mln zł nastąpi do dnia 21 grudnia 2012 roku. Natomiast przeniesienie własności portfela wierzytelności nastąpi w dniu zapłaty II raty do dnia 21 grudnia 2012 roku.

W efekcie zawarcia transakcji łączna wartość umów zawartych przez spółki z grupy kapitałowej KRUK ze spółkami z grupy kapitałowej Credit Agricole w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 59,5 mln zł.
Grupa Kruk jest czołowym podmiotem na rynku wierzytelności detalicznych. Zainwestował w nabycie pakietów wierzytelności około 600 mln zł.