Gant oferuje części swoich wierzycieli utworzenie Wierzycielskiego FIZ

Gant Development proponuje utworzenie grup wierzycieli obejmujących poszczególne kategorie interesów

Opublikowano: 2014-05-09

Giełdowa firma deweloperska Gant Development w upadłości układowej, w ramach zmodyfikowanych propozycji układowych dla wierzycieli, proponuje m.in. stworzenie Wierzycielskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Spółka w zależności od grupy wierzycieli oferuje różny zakres spłat, przeniesienie zobowiązań do Funduszu Wierzycielskiego, a oferta dla największych wierzycieli zakłada m.in. konwersję długu na akcje.

Gant Development proponuje utworzenie grup wierzycieli obejmujących poszczególne kategorie interesów: Grupa I wierzyciele, których łączna suma wierzytelności (to jest wierzytelności brutto wraz z odsetkami i innymi kosztami) nie przekracza 5.000 zł, w tym również obligatariusze (wierzytelności drobne); Grupa II wierzyciele:
1. publicznoprawni niezaliczeni do Grupy I, oraz
2. wierzyciele prywatnoprawni niezaliczeni do Grupy I:
A) posiadający obligacje, których emitentem jest upadły, które są zabezpieczone na majątku nie należącym do upadłego (majątku spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej);

B) posiadający obligacje zabezpieczone na majątku upadłego, w części wierzytelności nie znajdującej pokrycia w przedmiocie zabezpieczenia;

C) pozostali wierzyciele prywatnoprawni posiadający zabezpieczenie na majątku nie należącym do upadłego;

D) pozostali wierzyciele prywatnoprawni posiadający zabezpieczenie na majątku należącym do upadłego, w części wierzytelności nie znajdującej pokrycia w przedmiocie zabezpieczenia;
3. Grupa III wierzyciele prywatnoprawni niezaliczeni do grupy I lub II:
A) posiadający obligacje niezabezpieczone, których emitentem jest upadły,

B) pozostali niezabezpieczeni wierzyciele prywatnoprawni,
4. Grupa IV wierzyciele będący instytucjami finansowymi, którzy wyrazili wolę zaspokojenia swoich wierzytelności poprzez ich konwersję na akcje.
Propozycje układowe dla wszystkich grup wierzycieli zakładają umorzenie odsetek za okres od dnia ogłoszenia upadłości, natomiast propozycje restrukturyzacji łącznej sumy wierzytelności (należność główna, odsetki za okres do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości, koszty dodatkowe np. koszty procesu lub egzekucji) dla poszczególnych grup wierzycieli kształtują się następująco:
Grupa I Spłata całości (100%) łącznej sumy wierzytelności. Spłata zobowiązań wobec Grupy I zostanie dokonana jednorazowo, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa II Spłata całości (100%) łącznej sumy wierzytelności poprzez przeniesienie na wierzycieli certyfikatów inwestycyjnych w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Zaspokojenie wierzytelności zaliczonych do tej grupy nastąpi poprzez przeniesienie własności certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez upadłego w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym na wierzycieli grupy II w zamian za całość wierzytelności (instytucja datio in solutum art. 453 kc).

Grupa III Umorzenie 15% łącznej sumy wierzytelności. Pozostałe 85% łącznej sumy wierzytelności podlega spłacie poprzez przeniesienie na wierzycieli certyfikatów inwestycyjnych w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Zaspokojenie wierzytelności zaliczonych do tej grupy nastąpi poprzez przeniesienie własności certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez upadłego w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym na wierzycieli grupy III w zamian za pozostałą część wierzytelności (instytucja datio in solutum art. 453 kc).
Grupa IV Spłata całości (100%) łącznej sumy wierzytelności poprzez konwersję na akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł.

Propozycje układowe zakładają utworzenie Wierzycielskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, do którego upadły oraz jego podmioty zależne wniosą aktywa wchodzące w skład majątku Grupy Kapitałowej Gant Development o wartości przekraczającej sumę wierzytelności podlegającą zaspokojeniu w Grupie II i III. Na mocy układu zostaną przeniesione na wierzycieli zaliczonych do Grupy II i III certyfikaty inwestycyjne Wierzycielskiego FIZ o wartości odpowiadającej sumie wierzytelności zgodnie z propozycjami układowymi zaliczonych do Grupy II i III.

W ocenie Ganta propozycje są optymalne z punktu widzenia wierzycieli oraz spółki i pozwalają niemal w 100% zaspokoić wierzytelności układowe, jak również pozwolą zachować, w miarę możliwości i w granicach zakreślonych propozycjami układowymi, dotychczasowe przedsiębiorstwo spółki.