Gant zabezpieczył obligacje na swoim FIZ

Grupa refinansuje część swojego zadłużenia.

Opublikowano: 2013-04-08

Firma deweloperska Gant Development porozumiała się ze swoimi wierzycielami w sprawie refinansowania części zadłużenia. Wyemitowała m.in. nowe papiery dłużne, które zabezpieczyła certyfikatami inwestycyjnymi wyemitowanymi przez Gant Fundusz Inwestycyjnym Zamknięty.

Firma przydzieliła inwestorom 29,15 tys. obligacji zwykłych serii BE na okaziciela o wartości nominalnej 29,15 mln zł z terminem wykupu 28 maja. Obligacje zostały zabezpieczone zastawem rejestrowym o maksymalnej wartości 45 mln zł, ustanowionym przez spółkę na 24.381 niepublicznych imiennych certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez Gant Fundusz Inwestycyjnym Zamknięty z siedzibą w Krakowie. W FIZ-ie umieszczono aktywa spółki, która zajmuje się deweloperką mieszkaniową.

Jest to realizacja porozumienia ramowego z instytucjami finansowymi dotyczącego zasad restrukturyzacji zadłużenia grupy. Jego sygnatariusze objęli emisję obligacji i zobowiązali się przesunąć wymagalność kolejnych przynależnych im płatności do 31 maja.Sygnatariusze wyrazili tez zainteresowanie uczestnictwem w nowej emisji 3-letnich obligacji spółki w wysokości niezbędnej do zapewnienia płynności grupy, w szczególności w drodze zamiany istniejących obligacji o różnych terminach zapadalności na nową emisję obligacji.

Grupa Ganta zakończyła miniony rok z 412,4 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, w efekcie aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych (z tego tytułu firma zanotowała 100,6 mln zł kosztów), odpisu z tytułu utraty wartości firmy na kwotę 55,2 mln zł oraz aktualizacji wartości zapasów o 71,3 mln zł. Grupa miała ponadto 172 mln zł kosztów finansowych. Na koniec ub.r. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu papierów dłużnych Ganta opiewały na niemal 150 mln zł.