GPW dopuszcza dwa FIZ-y do obrotu

Do obrotu na rynku podstawowym wejdą certyfikaty serii B funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 oraz certyfikaty serii A i B funduszu Unisystem FIZ.

Opublikowano: 2012-12-14

Władze warszawskiej giełdy dopuściły do obrotu na rynku podstawowym 162 tys. certyfikatów serii B funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 oraz 100 certyfikatów serii A i 29,8 tys. certyfikatów serii B funduszu Unisystem FIZ.

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 należy do segmentu produktów z ochroną kapitału. Wartość aktywów netto na koniec listopada sięgała 68 mln zł. Ochronę kapitału, w określonych 3-letnich okresach miała zapewniać strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na odpowiednich zmianach udziału akcji i obligacji.

Z kolei Unisystem, zaoferowany przez Union Investment TFI, to fundusz absolutnej stopy zwrotu wykorzystujący złożony model matematyczny. Fundusz może inwestować m.in. w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz papiery inwestycyjne rynku pieniężnego, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, kontrakty terminowe na indeksy zmienności kwotowane na CBOE, opcje na indeksy giełdowe, np. indeks WIG20, indeks DJ EURO STOXX 50. Pod koniec listopada inwestorzy nabyli certyfikaty inwestycyjne UniSystem FIZ na kwotę 31 mln zł. Na początku przyszłego roku fundusz planuje kolejną emisję certyfikatów.