Obligacyjny FIZ w ofercie PKO TFI

PKO Strategii Obligacyjnych – fiz jest funduszem dla inwestorów gotowych ulokować minimum 10 tys. zł na okres około 3 lat

Opublikowano: 2014-03-18

Fundusz zakłada dążenie do osiągania atrakcyjnej stopy zwrotu w średnim i długim okresie niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Wykorzysta możliwości inwestycyjne globalnych rynków o największym potencjale zysku działających w sektorze obligacji skarbowych i korporacyjnych.

- PKO Strategii Obligacyjnych – fiz będzie aktywnie lokował środki w instrumenty dłużne, po to aby zarabiać zarówno na spadkach jak i na wzrostach stóp procentowych. Aktywa funduszu będą lokowane przede wszystkim na rynku obligacji korporacyjnych na całym świecie. Skupimy się głównie na obligacjach denominowanych w euro bądź w dolarze. W portfelu będą oczywiście zdarzały się obligacje korporacyjne denominowane w polskim złotym ale będzie to bardzo mały odsetek ponieważ płynność na tym rynku jest znikoma. Dla zachowania bezpieczeństwa naszych inwestorów płynność jest priorytetowym czynnikiem branym przez nas pod uwagę – mówi zarządzający funduszem Piotr Nowak.

Dodał, że będzie inwestować również w obligacje rządowe na rynkach rozwiniętych oraz wschodzących. Do portfela inwestycyjnego włączy również rzadko stosowane w Polsce instrumenty typu credit default swap czyli instrumenty pochodne pozwalające zarabiać na zmienności marż kredytowych

Oferowany FIZ to rozwiązanie dla osób, które akceptują umiarkowaną ekspozycję na ryzyko inwestycyjne i chcą budować obligacyjną część swojego portfela. Oferowany jest jako alternatywa dla obligacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych, które w aktualnym otoczeniu rynkowym mogą napotkać trudności z wypracowaniem atrakcyjnej dla inwestorów stopy zwrotu z inwestycji.

Oferującym certyfikaty inwestycyjne nowego funduszu jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego a w skład konsorcjum dystrybucyjnego wchodzą tj. Dom Maklerski mBanku, Dom Maklerski Banku BPS a także Dom Maklerski BGŻ.