Penton V FIZ sprzedaje Druk-Pak spółce Akomex

Fundusz sprzedaje 80,35 proc. akcji Druk-Paku

Opublikowano: 2014-04-02

Warunkiem zawarcia umowy jest m.in. uzyskanie uzyska ofert zapewniających kontrolę nad łącznie 90 proc. głosów na walnym Druk-Pak. Obok Pentona TFI PZU kontroluje 9,69 proc. głosów spółki, a pozostali akcjonariusze kolejne 9,96 proc. Kolejnym warunkiem jest uzyskanie zgody Prezesa UOKiK, sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez spółkę raportu rocznego zawierającego zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 oraz dokonanie określonych zmian statutu.

Po spełnieniu się warunków Akomex będzie zobowiązany do ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Druk-Paku i nabycia do 100 proc. akcji spółki. Strony mogą odstąpić od umowy, jeśli warunki nie ziszczą się do 31 lipca 2014 r. Ponadto kupujący może wypowiedzieć umowę, jeśli wypracowana w 2013 r. przez Druk-Pak EBITDA będzie niższa niż 13 mln zł.

Penton V, zarządzany przez Penton TFI, jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony. Depozytariuszem jest BZ WBK.