Real Estate Income Assets FIZAN sprzedał certyfikaty za 64 mln zł

Fundusz oferuje produkt, który obejmuje 39 nieruchomości przynoszących zyski z najmu.

Opublikowano: 2013-10-18

Grupa Capital Park, firma inwestująca na rynku nieruchomości w Polsce, utworzyła wraz z Open Finance TFI fundusz Real Estate Income Assets FIZAN i sprzedała w ofercie prywatnej wszystkie oferowane 85% certyfikatów funduszu. Pozyskana ze sprzedaży certyfikatów kwota to 63,7 mln zł brutto.

- Dzięki temu produktowi inwestorzy mają możliwość otrzymania „dywidendy” na szacunkowym poziomie w wysokości 7-8% rocznie, ale również będą uczestniczyć w potencjalnym wzroście wartości polskiego rynku nieruchomości, a tym samym naszych nieruchomości portfelowych. Oferujemy produkt, który obejmuje 39 gotowych i przynoszących zyski z najmu nieruchomości, którymi wciąż będziemy zarządzać tak, by generowały jak najwyższe zyski dla uczestników funduszu. Będziemy też rozwijać ten produkt ponieważ naszym celem jest generowanie jak największych stóp zwrotu – powiedział Jan Motz, prezes zarządu Capital Park.

Podmiotem pośredniczącym w sprzedaży certyfikatów był Dom Maklerski Noble Securities. W najbliższej przyszłości rozpoczęte zostaną działania, których celem będzie doprowadzenie do wprowadzenia certyfikatów do obrotu na GPW.

Certyfikaty Real Estate Income Assets FIZAN to unikalny na polskim rynku produkt inwestycyjny – fundusz nabył prawa do portfela nieruchomości, który obejmował 39 gotowych i wynajętych nieruchomości generujących stabilne przepływy pieniężne, zlokalizowanych przy głównych ulicach handlowych w Polsce (nieruchomości typu high-street). Wartość księgowa brutto portfela nieruchomości wchodzących w skład Funduszu na dzień 30 czerwca 2013 r. w księgach Capital Park wynosiła 187,2 mln zł.

Real Estate Income Assets FIZAN to także jeden z pierwszych działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych fundusz „dywidendowy”, oferujący cykliczne wypłaty dochodów uzyskiwanych z komercyjnego wynajmu nieruchomości znajdujących się w portfelu Funduszu, zgodnie z jego statutem. Dodatkowym źródłem dochodu inwestorów ze wzrostu cen nieruchomości, których fundusz jest właścicielem, mogą być dochody osiągane ze zbywania nieruchomości.

Zakładając, że wpływy z najmów osiągane przez fundusz pozostaną stabilne i kształtować się będą na poziomie nie niższym, niż szacunki przychodów na II półrocze2013 roku generowanych przez portfel umów najmu podpisanych przez Grupę Capital Park dotyczących nieruchomości zarządzanych obecnie przez fundusz oraz przyjmując wycenę certyfikatów funduszu ogółem na poziomie z daty sprzedaży 85% certyfikatów przez grupę Capital Park, Fundusz może zapewnić uzyskanie cyklicznych i stabilnych dochodów na poziomie około 7-8% rocznie.

Aktywa to portfel gotowych, wynajętych nieruchomości komercyjnych w zarządzie funduszu, a polityka inwestycyjna zakłada dążenie do maksymalizacji wypłacanych dochodów. Efektywna realizacja polityki inwestycyjnej przewidzianej w statucie może sprawić, że zdolność „dywidendowa” może być, przy uwzględnieniu przyjętych założeń, wyższa i bardziej stabilna od inwestycji np. w akcje typowej spółki nieruchomościowej. Fundusz nie podejmuje również projektów o wyższym profilu ryzyka – związanych z zakupem działek i budową nieruchomości.

Fundusz umożliwia partycypowanie w stabilnym strumieniu dochodów z nieruchomości. Inwestycja w certyfikaty jest możliwa dla osób dysponujących znacznie niższym kapitałem niż przy bezpośredniej inwestycji w nieruchomości. Dodatkowo, dzięki inwestycji w Real Estate Income Assets FIZAN inwestor uzyskuje efekt dywersyfikacji portfela, przy optymalizacji kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Zdywersyfikowany portfel nieruchomości składający się z 39 gotowych, wynajętych i generujących stabilne przychody z najmu nieruchomości handlowo-usługowych w 26 miastach w Polsce. Nieruchomości portfelowe to obiekty typu high-street zlokalizowane w atrakcyjnych lokalizacjach przy głównych ulicach miast.

Łączna powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład portfela wyniosła 14.956 mkw.

Wartość księgowa brutto portfela nieruchomości wchodzących w skład Funduszu na dzień 30 czerwca 2013 r. w księgach Capital Park wynosiła 187,2 mln zł. W księgach Funduszu część nieruchomości objęta jest umowami typu lease-back.

Umowy najmu nieruchomości zawarte są z renomowanymi najemcami i indeksowane o inflację. Przykładowi najemcy to m.in.: Rossmann, CCC, Żabka, BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Bank Millennium, Alior Bank, MultiBank.

Portfel nieruchomości funduszu zarządzany jest przez spółkę CP Management Sp. z o.o., która należy do Grupy Capital Park – lidera na rynku nieruchomości high street w Polsce, posiadającego wieloletnie doświadczenie na polskim rynku nieruchomości komercyjnych.

Portfel będzie stale rozwijany poprzez sprzedaż najmniej rentownych nieruchomości i zakup nowych, bardziej atrakcyjnych projektów finansowanych z nadwyżek finansowych. Biorąc pod uwagę poziom przychodów z najmu, wielkość płatności rat leasingowych, koszty funkcjonowania funduszu oraz cenę nabycia certyfikatów, szacowana wielkość wypłacanych dochodów funduszu może wynieść 7-8% rocznie. Dochody funduszu będą wypłacane co pół roku.

Potencjalnie istnieje możliwość użycia certyfikatów funduszu jako zabezpieczenia kredytu finansowego (certyfikaty mogą być przedmiotem zastawu), a także możliwość dopasowania kwoty inwestycji oraz jej podzielność w przypadku sprzedaży/wykupu certyfikatów. Cena sprzedaży jednego certyfikatu wyniosła ok. 1 848,51 zł, zaś minimalny zapis musiał opiewać na 100 certyfikatów. Wyjście z inwestycji możliwe jest poprzez wykup certyfikatów przez fundusz lub sprzedaż na rynku wtórnym.

Grupa Capital Park będzie właścicielem 15% certyfikatów Funduszu przez co najmniej 3 lata. Fundusz został powołany na czas nieokreślony.