Secus I FIZ wysyła dwie spółki na NewConnect

Fundusz Secus I FIZ inwestujący w walory spółek niepublicznych zamierza wprowadzić APN Promise i Sento do notowań na alternatywnym rynku akcji NewConnect.

Opublikowano: 2012-12-27

Fundusz Secus I FIZ inwestujący w walory spółek niepublicznych zamierza wprowadzić APN Promise i Sento do notowań na alternatywnym rynku akcji NewConnect. Posiadacze certyfikatów mogą również liczyć na wcześniejsze wypłaty z dezinwestycji funduszu. Zarządzający FIZ-em chcą w ten sposób, przed likwidacją, wypłacić uczestnikom jak najwięcej pieniędzy.

Wyniki i efekty prac przeprowadzonych w ramach spółek portfelowych przynoszą zadowalające rezultaty – mówi Grzegorz Pędras, prezes Secus Asset Management, zarządzający portfelem inwestycyjnym Secus I FIZ. Powinny one mieć pozytywny wpływ na wycenę spółek, a w konsekwencji także na ostateczne rezultaty funduszu – dodaje.

Takie oczekiwania mają wynikać z dynamicznego rozwoju spółki portfelowej APN Promise, restrukturyzacji spółki Sento oraz bardzo dobrych notowań i wypłaconej dywidendy w PZU. Fundusz sprzedał akcje spółki Agito z zyskiem 20,3% oraz WiedzaNet z branży e-learning (akcje spółki zostały sprzedane inwestorowi branżowemu w 2009 roku) i planuje wprowadzenie spółek APN Promise i Sento na rynek NewConnect.

APN Promise to dystrybutor oprogramowania komputerowego. Na przestrzeni ostatnich 4 lat spółka zwiększyła przychody z 70,7 mln zł w 2008 roku do 155 mln zł prognozowanych w 2012 roku oraz zysk netto z 762,5 tys. zł w 2008 roku do 2.105 tys. zł prognozowanych w 2012 roku. Wyniki skonsolidowane Grupy APN Promise S.A. w 2012 roku mają przynieść 170 mln zł przychodów oraz 2.640 tys. zł zysku netto. W kolejnych latach oczekiwana jest ich dalsza znacząca poprawa. W efekcie inwestycja Secusa na kwotę 3,9 mln zł dokonana we wrześniu 2008 roku (Secus I FIZ objął 40 proc. akcji) ma przynieść obiecującą stopę zwrotu.

Spółka Sento została dokapitalizowana w 2011 roku. Aktualnie realizuje 3 projekty deweloperskie w Krakowie o łącznej powierzchni ok. 25 tys. PUM, w jednym z nich trwa już proces sprzedaży lokali mieszkaniowych. Przewiduje się, że spółka zakończy 2012 r. rok dodatnim wynikiem finansowym, ale w kolejnych dwóch latach wyniki mają być znacznie lepsze.

Fundusz podjął decyzje o wydłużeniu czasu jego funkcjonowania. Głównym celem takiego działania jest możliwość wypłaty części wpływów z dokonanych dezinwestycji przed rozpoczęciem likwidacji. „Naszym celem jest zwrot części wpływów przed rozpoczęciem procesu likwidacji funduszu. Przedłużenie czasu trwania Funduszu oraz umożliwienie – za zezwoleniem KNF – wykupu certyfikatów przed rozpoczęciem likwidacji Funduszu ma na celu przekazanie Uczestnikom Funduszu środków, jakie znajdują się w Funduszu po sprzedaży części aktywów niepublicznych. W trakcie trwania likwidacji nie można bowiem przeprowadzić wykupu certyfikatów – informumje Grzegorz Pędras.

Strategia Secus I FIZ zakłada, że środki pieniężne z kolejnych dezinwestycji będą przekazywane uczestnikom funduszu w ramach wykupu certyfikatów w miarę zbywania kolejnych pozycji portfelowych.

Uważamy, że to lepsze i uczciwsze rozwiązanie od przetrzymywania gotówki, którą po dezinwestycji deponujemy na lokatach bankowych do czasu zakończenia likwidacji. Roszczenia uczestników z tytułu posiadanych certyfikatów w okresie likwidacji ulegają zaspokojeniu dopiero po wykonaniu zobowiązań innych wierzycieli, dlatego też warunkiem uzyskania przez nich należnych świadczeń jest dysponowanie przez likwidatora środkami finansowymi pochodzącymi ze zbycia aktywów funduszu lub z jego odzyskanych należności, przy czym zbywanie aktywów funduszu w procesie likwidacji powinno być dokonane z należnym uwzględnieniem interesów uczestników funduszu – dodaje prezes Secus.

Fundusz zakłada, że po otrzymaniu zgody KNF na zmianę statutu w zakresie trybu wykupywania certyfikatów, przeprowadzenie pierwszego automatycznego wykupu mogłoby nastąpić na koniec roku 2012. Warunkiem jest jednak zgoda nadzoru na wnioskowane zmiany.