Optymalizacja podatkowa

Kryzys zmusza nas do poszukiwania rozwiązań poprawiających wydajność naszych finansów. Szukamy oszczędności, ograniczamy wydatki, podnosimy efektywność. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte mogą być doskonałym narzędziem optymalizacji naszych oszczędności.

Optymalizacja podatkowa czyli oszczędności w kryzysie

Obecny kryzys finansowy sprawia, że coraz częściej zarówno firmy jak i gospodarstwa domowe poszukują oszczędności w swoich budżetach. Z kolei finansiści i doradcy podatkowi, starając się sprostać potrzebom klientów, niejednokrotnie oferują rozwiązania, które zapewniają ich uzyskanie. Wystarczy tu chociażby wymienić słynne lokaty jednodniowe, które dzięki luce w przepisach podatkowych, pozwoliły w legalny sposób uniknąć zapłaty tzw. „podatku Belki”. Powyższe produkty finansowe spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów, co pokazuje, że zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania optymalizacyjne jest duże – szczególnie w okresie kryzysu.

Sposobów na ograniczenie zobowiązań podatkowych poszukują także właściciele firm oraz inwestorzy. W chwili obecnej istnieje kilka rozwiązań, które pozwalają na uzyskanie takiego rezultatu. Do najważniejszych z nich można zaliczyć m.in. działalność przedsiębiorstwa w specjalnych strefach ekonomicznych. Rozwiązanie to pozwala na obniżenie wielkości płaconych podatków dzięki uzyskanym preferencjom podatkowym. Niemniej jednak istotnymi mankamentami optymalizacji dokonywanej w ten sposób jest ograniczony zakres terytorialny działania stref terytorialnych. Ponadto funkcjonowanie przedsiębiorstwa na jej terenie wiąże się również z koniecznością spełnienia dodatkowych zobowiązań, które wynikają z obowiązującego prawa.

Inną konstrukcją optymalizacyjną, która jest spotykana wśród firm, jest ich rejestracja w tzw. rajach podatkowych. Dzięki korzystnym przepisom podatkowym obowiązującym np. na Cyprze, Malcie oraz Luksemburgu, rejestracja przedsiębiorstwa na ich terenie dawała możliwość znaczącego obniżenia wielkości danin płaconych fiskusowi. Sprzyjały temu również postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte pomiędzy Polską a tymi krajami. Niemniej w ostatnim okresie umowy te były renegocjowane (m.in. z Cyprem, Luksemburgiem), w celu ograniczenia tego typu przywilejów podatkowych.

Inwestycja w FIZ

W chwili obecnej rozwiązaniem, które funkcjonuje już od pewnego czasu i pozwala na oszczędności podatkowe, jest optymalizacja za pomocą FIZ-u. Jej specyficzna konstrukcja polega na korzyściach wynikających z faktu, że na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych FIZ-y zwolnione są z płacenia CIT.

Ponadto funkcjonująca w polskim prawie forma spółki komandytowo-akcyjnej jest specyficznym typem spółki osobowej. Wśród jej wspólników można wyróżnić komplementariuszy oraz akcjonariuszy. Pierwszy z nich reprezentuje spółkę oraz zarządza nią. Niemniej z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania. Z kolei akcjonariusz, co do zasady nie ma wpływu na bieżącą działalność spółki i nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania wobec osób trzecich. Opłaca jednak jej kapitał zakładowy.

W tej chwili rodzi się pytanie w jaki sposób można połączyć te dwie instytucje w celu optymalizacji podatkowej ? Otóż sukces całego mechanizmu jest możliwy dzięki przepisom ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi spółka komandytowo-akcyjna podobnie jak pozostałe spółki osobowe nie jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego. Jest on opłacany przez wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez praw do udziału w zysku. W efekcie w sytuacji, gdy jest nim FIZ nie płaci on tego podatku dzięki przysługującemu mu zwolnieniu podatkowemu.

Dzięki takim rozwiązaniom spółka komandytowo-akcyjna płaci jedynie tą część podatku dochodowego, która przypada na wspólników nie będących FIZ-ami. Nie oznacza to jednak, że poprzez optymalizację poprzez FIZ nie płaci się żadnej daniny na rzecz fiskusa. Otóż nabywając certyfikaty inwestycyjne takiego funduszu, w przyszłości będzie trzeba zapłacić podatek dochodowy w chwili ich umorzenia. Niemniej jednak w ten sposób inwestor może przez długi okres zyskiwać na odroczeniu terminu jego płatności. W rezultacie w perspektywie długoterminowej takie działanie daje wymierne korzyści w postaci możliwości reinwestowania środków zaoszczędzonych na podatkach.

Ponadto do zalet tej konstrukcji należy to, że możliwe jest stworzenie mechanizmu, który ogranicza odpowiedzialność osoby zarządzającej spółką komandytowo-akcyjną. Możliwe jest to poprzez wprowadzenie jako komplementariusza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania. Oprócz tego optymalizacja poprzez FIZ daje możliwość uporządkowania struktury spółek, czy też pozyskania dla nich dodatkowego finansowania poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ.

Ryzyko

Na zakończenie warto również zaznaczyć, że optymalizacja podatkowa za pomocą FIZ posiada również pewne mankamenty. Wynikają one przede wszystkim z kosztów związanych z powstaniem i funkcjonowaniem zarówno samego FIZ, jaki i pozostałych podmiotów (m.in. spółek komandytowo-akcyjnych, spółki z o.o.). Oprócz tego z racji ciągle zmieniającego się prawa podatkowego (w tym również umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) oraz jego wykładni, koniecznym jest śledzenie zmian w tym zakresie.

Optymalizacja poprzez FIZ jest jednak ciekawym rozwiązaniem, nad którym warto się zastanowić. Może ona dać wymierne oszczędności – w szczególności w okresie kryzysu. Warto jednak podkreślić, że wszelkie decyzje w tym zakresie powinny być podejmowane po uprzedniej, dogłębnej analizie zalet i wad samej konstrukcji optymalizacyjnej, jak i indywidualnej sytuacji podmiotu, który chciałby na nią się zdecydować.

Jestem zainteresowany optymalizacją podatkową